Molecules and Cells

Cited by CrossRef (1)

  1. Tong Li, Jing Li, Xiajule Sheng, Bingze Li, Wei Wang, Yunzhuan Xue, Jie Zhang, Wenqi Li, Xuan Wang, Fei Wang, Jiao Xue. Exogenous addition of putrescine enhanced lipid accumulation in Tetradesmus obliquus for increased biodiesel productivity. Renewable Energy 2023;206:263
    https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.02.037