Molecules and Cells

Cited by CrossRef (1)

  1. Haoran Peng, Siyuan Chen, Shaopu Wu, Xiaoxue Shi, Jianjun Ma, Hongqi Yang, Xue Li. Alpha-synuclein in skin as a high-quality biomarker for Parkinson's disease. Journal of the Neurological Sciences 2023;451:120730
    https://doi.org/10.1016/j.jns.2023.120730