Molecules and Cells

Cited by CrossRef (2)

  1. Yong Geun Jeon, Ye Young Kim, Gung Lee, Jae Bum Kim. Physiological and pathological roles of lipogenesis. Nat Metab 2023;5:735
    https://doi.org/10.1038/s42255-023-00786-y
  2. Ping Gu, Kai Ding, Lei Lu, Yu Zhang, Wei Wang, Qingyu Guo, Yannian Liao, Bingjie Yang, Tiantian Wang, Changsheng Zhou, Bin Lu, Alice P S Kong, Alfred S Cheng, Hannah Xiaoyan Hui, Jiaqing Shao. Compromised browning in white adipose tissue of ageing people. 2023;188:226
    https://doi.org/10.1093/ejendo/lvad014