Molecules and Cells

Cited by CrossRef (2)

  1. Yan Guo, Xiulian Miao, Xinyue Sun, Luyang Li, Anqi Zhou, Xi Zhu, Yong Xu, Qinghua Wang, Zilong Li, Zhiwen Fan. Zinc finger transcription factor Egf1 promotes non-alcoholic fatty liver disease. JHEP Reports 2023;5:100724
    https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2023.100724
  2. Wei Xuan Tan, Xueling Sim, Chin Meng Khoo, Adrian K. K. Teo. Prioritization of genes associated with type 2 diabetes mellitus for functional studies. Nat Rev Endocrinol 2023;19:477
    https://doi.org/10.1038/s41574-023-00836-1