Molecules and Cells

Cited by CrossRef (1)

  1. Yaxing Zhang, Wenhai Guo, Mingmin Bi, Wei Liu, Lequan Zhou, Haimei Liu, Fuman Yan, Li Guan, Jiongshan Zhang, Jinwen Xu, Claudio Cabello-Verrugio. Migrasomes: From Biogenesis, Release, Uptake, Rupture to Homeostasis and Diseases. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2022;2022:1
    https://doi.org/10.1155/2022/4525778