Molecules and Cells

Cited by CrossRef (4)

 1. Ülo Langel. CPP, Cell-Penetrating Peptides. .
  https://doi.org/10.1007/978-3-031-38731-9_7
 2. Sitong Ming, Mo Kan, Liu Liu, Zhuang Zhang, Xiaoran Liu, Yaxin Liu, Zhen Li, Yanhong Zhang, Qihang Pang, Jianan Lin, Hui Li, Qing Yang, Xin Sui, Xiaobo Qu, Na Li, Mukesh Kumar Yadav. Protective Effect of Shengmaiyin in Myocardial Hypertrophy-Induced Rats: A Genomic Analysis by 16S rDNA. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/3188292
 3. Sung Jin Kim, Eun Gene Sun, Jeong A Bae, Sehoon Park, Chang‐Soo Hong, Zee‐Yong Park, Hangun Kim, Kyung Keun Kim. A peptide interfering with the dimerization of oncogenic KITENIN protein and its stability suppresses colorectal tumour progression. Clinical & Translational Med 2022;12
  https://doi.org/10.1002/ctm2.871
 4. Xiuxiu Miao, Ya’nan Zhao, Huilong Li, Yanru Ren, Geng Hu, Jingchao Yang, Liying Liu, Xianyao Li. Phosphoproteomics Profile of Chicken Cecum in the Response to Salmonella enterica Serovar Enteritidis Inoculation. Animals 2022;13:78
  https://doi.org/10.3390/ani13010078