Molecules and Cells

Cited by CrossRef (5)

 1. Sieun S. Kim, Jooyeon Sohn, Seung-Jae V. Lee. Immunosenescence in Caenorhabditis elegans. Immun Ageing 2022;19
  https://doi.org/10.1186/s12979-022-00314-8
 2. Hanseul Lee, Seung-Jae V. Lee. Recent Progress in Regulation of Aging by Insulin/IGF-1 Signaling in Caenorhabditis elegans. Mol.Cells 2022;45:763
  https://doi.org/10.14348/molcells.2022.0097
 3. Hanseul Lee, Seung-Jae V. Lee. Ant-Agonizing Aging without Tradeoffs in Queens. Mol.Cells 2023;46:417
  https://doi.org/10.14348/molcells.2023.0069
 4. Ying Zhang, Qian Zhou, Lu Lu, Chao Zhao, Hu Zhang, Ran Liu, Yuepu Pu, Lihong Yin, Chan-Yen Kuo. Integrating Transcriptomics and Free Fatty Acid Profiling Analysis Reveal Cu Induces Shortened Lifespan and Increased Fat Accumulation and Oxidative Damage in C. elegans. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/5297342
 5. Yuqian Yang, Xu Chen, Danyang Ye, Chuanyu Wei, Xinxin Pang, Chuchu Kong, Yongsheng Fang, Hongliu Yang, Yuanyuan Zhang, Yonggang Liu. Exploring the anti-aging effects of chlorogenic acid and the underlying mechanisms based on a Caenorhabditis elegans model. Journal of Traditional Chinese Medical Sciences 2023;10:208
  https://doi.org/10.1016/j.jtcms.2023.02.003