Molecules and Cells

Cited by CrossRef (2)

  1. Jun Hou, Changqing Jiang, Xudong Wen, Chengming Li, Shiqiang Xiong, Tian Yue, Pan Long, Jianyou Shi, Zhen Zhang. ACSL4 as a Potential Target and Biomarker for Anticancer: From Molecular Mechanisms to Clinical Therapeutics. Front. Pharmacol. 2022;13
    https://doi.org/10.3389/fphar.2022.949863
  2. Jie Gao, Xue Gu, Manqian Zhang, Xingwang Zu, Fukui Shen, Xiaotao Hou, Erwei Hao, Gang Bai. Ferulic acid targets ACSL1 to ameliorate lipid metabolic disorders in db/db mice. Journal of Functional Foods 2022;91:105009
    https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105009