Molecules and Cells

Cited by CrossRef (4)

 1. Jun Hou, Changqing Jiang, Xudong Wen, Chengming Li, Shiqiang Xiong, Tian Yue, Pan Long, Jianyou Shi, Zhen Zhang. ACSL4 as a Potential Target and Biomarker for Anticancer: From Molecular Mechanisms to Clinical Therapeutics. Front. Pharmacol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fphar.2022.949863
 2. Kyung Cheul Shin, Jin Young Huh, Yul Ji, Ji Seul Han, Sang Mun Han, Jeu Park, Hahn Nahmgoong, Won Taek Lee, Yong Geun Jeon, Bohyeon Kim, Chanyoon Park, Heonjoong Kang, Sung Sik Choe, Jae Bum Kim. VLDL-VLDLR axis facilitates brown fat thermogenesis through replenishment of lipid fuels and PPARβ/δ activation. Cell Reports 2022;41:111806
  https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111806
 3. Jie Gao, Xue Gu, Manqian Zhang, Xingwang Zu, Fukui Shen, Xiaotao Hou, Erwei Hao, Gang Bai. Ferulic acid targets ACSL1 to ameliorate lipid metabolic disorders in db/db mice. Journal of Functional Foods 2022;91:105009
  https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105009
 4. Charles Drummer, Fatma Saaoud, Nirag C. Jhala, Ramon Cueto, Yu Sun, Keman Xu, Ying Shao, Yifan Lu, Huimin Shen, Ling Yang, Yan Zhou, Jun Yu, Sheng Wu, Nathaniel W. Snyder, Wenhui Hu, Jia ‘Joe’ Zhuo, Yinghui Zhong, Xiaohua Jiang, Hong Wang, Xiaofeng Yang. Caspase-11 promotes high-fat diet-induced NAFLD by increasing glycolysis, OXPHOS, and pyroptosis in macrophages. Front. Immunol. 2023;14
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1113883