Molecules and Cells

Cited by CrossRef (4)

 1. Su Yang, Xingxing Zhang, Hengli Zhang, Xiangxiang Lin, Xijun Chen, Ying Zhang, Xiao Lin, Lijie Huang, Qichuan Zhuge. Dimethyl itaconate inhibits LPS‑induced microglia inflammation and inflammasome‑mediated pyroptosis via inducing autophagy and regulating the Nrf‑2/HO‑1 signaling pathway. Mol Med Rep 2021;24
  https://doi.org/10.3892/mmr.2021.12311
 2. Asim Hussain, Hamza Rafeeq, Nimra Munir, Zara Jabeen, Nadia Afsheen, Khalil ur Rehman, Muhammad Bilal, Hafiz M. N. Iqbal. Dendritic Cell–Targeted Therapies to Treat Neurological Disorders. Mol Neurobiol 2021
  https://doi.org/10.1007/s12035-021-02622-4
 3. Jiagen Wen, Yujie Liu, Zhen Zhan, Shiqing Chen, Bingfeng Hu, Jinfang Ge, Qiliang Xie. Comprehensive analysis of mRNAs, lncRNAs and circRNAs in the early phase of microglial activation. Exp Ther Med 2021;22
  https://doi.org/10.3892/etm.2021.10895
 4. Qiang Miao, Zhi Chai, Li-Juan Song, Qing Wang, Guo-bin Song, Jing Wang, Jie-Zhong Yu, Bao-Guo Xiao, Cun-Gen Ma. The neuroprotective effects and transdifferentiation of astrocytes into dopaminergic neurons of Ginkgolide K on Parkinson's disease mice. Journal of Neuroimmunology 2022:577806
  https://doi.org/10.1016/j.jneuroim.2022.577806