Molecules and Cells

Cited by CrossRef (5)

 1. Shaoshuang Wang, Jianjun Huo, Yanlin Wei, Mei Huan, Zhouling Luo, Meihua Li, Mingzhi Wen, Xiaoning Zhong, Zhiyi He, Nan Ma, Jufeng Qiu, Xiaojuan Tang. Effect of erythromycin on the ultrastructure of human macrophages exposed to cigarette smoke extract in vitro. Ultrastructural Pathology 2022:1
  https://doi.org/10.1080/01913123.2022.2060395
 2. Yuto Otsubo, Yuji Fujita, Yusuke Ando, George Imataka, Shigemi Yoshihara. Elevated serum TARC/CCL17 levels associated with childhood interstitial lung disease with SFTPC gene mutation . Pediatric Pulmonology 2022;57:1820
  https://doi.org/10.1002/ppul.25950
 3. Regina P. Markus, Kassiano S. Sousa, Sanseray da Silveira Cruz-Machado, Pedro A. Fernandes, Zulma S. Ferreira. Possible Role of Pineal and Extra-Pineal Melatonin in Surveillance, Immunity, and First-Line Defense. IJMS 2021;22:12143
  https://doi.org/10.3390/ijms222212143
 4. Chang Liu, Kun Xiao, Lixin Xie. Advances in the Regulation of Macrophage Polarization by Mesenchymal Stem Cells and Implications for ALI/ARDS Treatment. Front. Immunol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.928134
 5. Lingfei Du, Bingnan Liu, Ziyi Han, Yaoyao Xia, Miaomiao Wu, Shaojuan Liu. Melatonin shapes bacterial clearance function of porcine macrophages during enterotoxigenic Escherichia coli infection. Animal Nutrition 2022
  https://doi.org/10.1016/j.aninu.2022.06.018