Molecules and Cells

Cited by CrossRef (5)

 1. Kyoung Song, Hun Seok Lee, Lina Jia, Chaithanya Chelakkot, Nirmal Rajasekaran, Young Kee Shin. SMAD4 Controls Cancer Cell Metabolism by Regulating Methylmalonic Aciduria Cobalamin Deficiency (cbl) B Type. Mol.Cells 2022;45:413
  https://doi.org/10.14348/molcells.2022.0067
 2. Dongmei Wang, Yixiao Yang, Yuxiang Cao, Meiyao Meng, Xiaobo Wang, Zhengxun Zhang, Wei Fu, Shichao Duan, Liming Tang. Histone deacetylase inhibitors inhibit lung adenocarcinoma metastasis via HDAC2/YY1 mediated downregulation of Cdh1. Sci Rep 2023;13
  https://doi.org/10.1038/s41598-023-38848-6
 3. Wenbing Zhi, Shengnan Jiang, Zongren Xu, Yuye An, Jing Chen, Ye Li, Yang Liu, Hong Zhang. Oxysophocarpine inhibits airway inflammation and mucus hypersecretion through JNK/AP-1 pathway in vivo and in vitro. Fitoterapia 2022;162:105278
  https://doi.org/10.1016/j.fitote.2022.105278
 4. Yu Na Song, Jae-Won Lee, Hyung Won Ryu, Jae Kyoung Lee, Eun Sol Oh, Doo-Young Kim, Hyunju Ro, Dahye Yoon, Ji-Yoon Park, Sung-Tae Hong, Mun-Ock Kim, Su Ui Lee, Dae Young Lee. Black Ginseng Extract Exerts Potentially Anti-Asthmatic Activity by Inhibiting the Protein Kinase Cθ-Mediated IL-4/STAT6 Signaling Pathway. IJMS 2023;24:11970
  https://doi.org/10.3390/ijms241511970
 5. Mun-Ock Kim, Jae-Won Lee, Jae Kyoung Lee, Yu Na Song, Eun Sol Oh, Hyunju Ro, Dahye Yoon, Yun-Hwa Jeong, Ji-Yoon Park, Sung-Tae Hong, Hyung Won Ryu, Su Ui Lee, Dae Young Lee. Black Ginseng Extract Suppresses Airway Inflammation Induced by Cigarette Smoke and Lipopolysaccharides In Vivo. Antioxidants 2022;11:679
  https://doi.org/10.3390/antiox11040679