Molecules and Cells

Cited by CrossRef (3)

  1. Qi Wang, Yixiu Zhong, Zhijia Li, Dingheng Zhu, Hongyan Lu, Pingjiao Chen, Changxing Li, Xuebiao Peng, Qian Li, Kang Zeng. Multitranscriptome analyses of keloid fibroblasts reveal the role of the HIF-1α/HOXC6/ERK axis in keloid development. 2022;10
    https://doi.org/10.1093/burnst/tkac013
  2. Tomotaka Yamazaki, Imari Mimura, Yu Kurata, Tetsuhiro Tanaka, Masaomi Nangaku. Dznep, a histone modification inhibitor, inhibits HIF1α binding to TIMP2 gene and suppresses TIMP2 expression under hypoxia. Physiological Reports 2023;11
    https://doi.org/10.14814/phy2.15810
  3. Ji Seul Han. Keep Hypoxia-Inducible Factor α and Stay Cool. Mol.Cells 2022;45:534
    https://doi.org/10.14348/molcells.2022.0106