Molecules and Cells

Cited by CrossRef (2)

  1. Qi Wang, Yixiu Zhong, Zhijia Li, Dingheng Zhu, Hongyan Lu, Pingjiao Chen, Changxing Li, Xuebiao Peng, Qian Li, Kang Zeng. Multitranscriptome analyses of keloid fibroblasts reveal the role of the HIF-1α/HOXC6/ERK axis in keloid development. 2022;10
    https://doi.org/10.1093/burnst/tkac013
  2. Ji Seul Han. Keep Hypoxia-Inducible Factor α and Stay Cool. Mol.Cells 2022;45:534
    https://doi.org/10.14348/molcells.2022.0106