Molecules and Cells

Cited by CrossRef (7)

 1. Fengming Yang, Chuchu Shao, Ke Wei, Xinming Jing, Zhiqiang Qin, Yuenian Shi, Yongqian Shu, Hua Shen. Retracted : miR‐942 promotes tumor migration, invasion, and angiogenesis by regulating EMT via BARX2 in non‐small‐cell lung cancer . Journal Cellular Physiology 2019;234:23596
  https://doi.org/10.1002/jcp.28928
 2. Guanqun Liao, Xiaopeng Liu, Dehai Wu, Fangting Duan, Xueyi Xie, Shunqian Wen, Yiqun Li, Shengping Li. MORC2 promotes cell growth and metastasis in human cholangiocarcinoma and is negatively regulated by miR-186-5p. Aging 2019;11:3639
  https://doi.org/10.18632/aging.102003
 3. Ram P. Singh, Bevra H. Hahn, David S. Bischoff. Identification and Contribution of Inflammation-Induced Novel MicroRNA in the Pathogenesis of Systemic Lupus Erythematosus. Front. Immunol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.848149
 4. Xiurong Lu, Xiao Song, Xiaohui Hao, Xiaoyu Liu, Xianyu Zhang, Na Yuan, Huan Ma, Zhilin Zhang. MiR-186-3p attenuates tumorigenesis of cervical cancer by targeting IGF1. World J Surg Onc 2021;19
  https://doi.org/10.1186/s12957-021-02317-z
 5. Shang-Gin Wu, Tzu-Hua Chang, Yi-Nan Liu, Jin-Yuan Shih. MicroRNA in Lung Cancer Metastasis. Cancers 2019;11:265
  https://doi.org/10.3390/cancers11020265
 6. Ying Xiang, Qing Tian, Li Guan, Shuai-shuai Niu. The Dual Role of miR-186 in Cancers: Oncomir Battling With Tumor Suppressor miRNA. Front. Oncol. 2020;10
  https://doi.org/10.3389/fonc.2020.00233
 7. Xuanyi Che, Yuanjie Qian, Di Li. Suppression of Disheveled–Axin Domain Containing 1 (DIXDC1) by MicroRNA-186 Inhibits the Proliferation and Invasion of Retinoblastoma Cells. J Mol Neurosci 2018;64:252
  https://doi.org/10.1007/s12031-017-1017-7