Molecules and Cells

Cited by CrossRef (16)

 1. Yue-Bang Yin, Song-Ge Guo, Dan Wan, Xin Wu, Yu-Long Yin. Enteroids: Promising in Vitro Models for Studies of Intestinal Physiology and Nutrition in Farm Animals. J. Agric. Food Chem. 2019;67:2421
  https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b06908
 2. Dongsheng Che, Bao Zhao, Yueli Fan, Rui Han, Chun Zhang, Guixin Qin, Seidu Adams, Hailong Jiang. Eleutheroside B increase tight junction proteins and anti‐inflammatory cytokines expression in intestinal porcine jejunum epithelial cells (IPEC‐J2). Animal Physiology Nutrition 2019;103:1174
  https://doi.org/10.1111/jpn.13087
 3. Sha Tang, Xizi Du, Lin Yuan, Gelei Xiao, Mengping Wu, Leyuan Wang, ShuangYan Wu, Zhen Duan, Yang Xiang, Xiangping Qu, Huijun Liu, Yizhou Zou, Xiaoqun Qin, Ling Qin, Chi Liu. Airway epithelial ITGB4 deficiency in early life mediates pulmonary spontaneous inflammation and enhanced allergic immune response. J Cellular Molecular Medi 2020;24:2761
  https://doi.org/10.1111/jcmm.15000
 4. Modinat T. Lambo, Haokai Ma, Haosheng Zhang, Peng Song, Hongxiang Mao, Guowen Cui, Baisheng Dai, Yang Li, Yonggen Zhang. Mechanism of action, benefits, and research gap in fermented soybean meal utilization as a high-quality protein source for livestock and poultry. Animal Nutrition 2023
  https://doi.org/10.1016/j.aninu.2023.10.003
 5. Kazuharu Sugawara, Toshihiko Kadoya, Hideki Kuramitz. Magnetic beads modified with an electron-transfer carbohydrate-mimetic peptide for sensing of a galactose-dependent protein. Analytica Chimica Acta 2018;1001:158
  https://doi.org/10.1016/j.aca.2017.11.047
 6. Yu Liu, Yufei Chen, Yajun Liu, Mengya Li, Yu Zhang, Luyao Shi, Lu Yang, Tao Li, Yafei Li, Zhongxing Jiang, Yanfang Liu, Chong Wang, Shujuan Wang. Downregulation of SMIM3 inhibits growth of leukemia via PI3K-AKT signaling pathway and correlates with prognosis of adult acute myeloid leukemia with normal karyotype. J Transl Med 2022;20
  https://doi.org/10.1186/s12967-022-03831-8
 7. Lin Yuan, Xun Zhang, Ming Yang, Xizi Du, Leyuan Wang, Shuangyan Wu, Mengping Wu, Zhen Duan, Gelei Xiao, Yizhou Zou, Yang Xiang, Xiangping Qu, Huijun Liu, Ling Qin, Qingwu Qin, Xiaoqun Qin, Chi Liu. Airway epithelial integrin β4 suppresses allergic inflammation by decreasing CCL17 production. 2020;134:1735
  https://doi.org/10.1042/CS20191188
 8. Bao Zhao, Yueli Fan, Huijuan Li, Chun Zhang, Rui Han, Dongsheng Che. Mitigative effects of Eleutheroside E against the mechanical barrier dysfunction induced by soybean agglutinin in IPEC‐J2 cell line. Animal Physiology Nutrition 2022;106:664
  https://doi.org/10.1111/jpn.13677
 9. Li Pan, Yan Liu, Hainan Lan, Nan Bao, Yuan Zhao, Hui Sun, Guixin Qin, Mohammed Hamdy Farouk. Biological Mechanisms Induced by Soybean Agglutinin Using an Intestinal Cell Model of Monogastric Animals. Front. Vet. Sci. 2021;8
  https://doi.org/10.3389/fvets.2021.639792
 10. Abigail Raffner Basson, Saleh Ahmed, Rawan Almutairi, Brian Seo, Fabio Cominelli. Regulation of Intestinal Inflammation by Soybean and Soy-Derived Compounds. Foods 2021;10:774
  https://doi.org/10.3390/foods10040774
 11. Li Pan, Jiawei Liu, Mohammed Hamdy Farouk, Guixin Qin, Nan Bao, Yuan Zhao, Hui Sun. Anti-nutritional characteristics and mechanism of soybean agglutinin. 2021;45:451
  https://doi.org/10.32604/biocell.2021.014289
 12. Mingxin Zhang, Ou Wang, Shengbao Cai, Lei Zhao, Liang Zhao. Composition, functional properties, health benefits and applications of oilseed proteins: A systematic review. Food Research International 2023;171:113061
  https://doi.org/10.1016/j.foodres.2023.113061
 13. Bao Zhao, Dongsheng Che, Seidu Adams, Nan Guo, Rui Han, Chun Zhang, Guixin Qin, Mohammed Hamdy Farouk, Hailong Jiang. N‐Acetyl‐d‐galactosamine prevents soya bean agglutinin‐induced intestinal barrier dysfunction in intestinal porcine epithelial cells. Animal Physiology Nutrition 2019;103:1198
  https://doi.org/10.1111/jpn.13091
 14. Li Pan, Mohammed Farouk, Guixin Qin, Yuan Zhao, Nan Bao. The Influences of Soybean Agglutinin and Functional Oligosaccharides on the Intestinal Tract of Monogastric Animals. IJMS 2018;19:554
  https://doi.org/10.3390/ijms19020554
 15. Kaidi Wang, Chengdong Liu, Yiying Hou, Huihui Zhou, Xuan Wang, Kangsen Mai, Gen He. Differential Apoptotic and Mitogenic Effects of Lectins in Zebrafish. Front. Endocrinol. 2019;10
  https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00356
 16. Li Pan, Yuan Zhao, Mohammed Hamdy Farouk, Nan Bao, Tao Wang, Guixin Qin. Integrins Were Involved in Soybean Agglutinin Induced Cell Apoptosis in IPEC-J2. IJMS 2018;19:587
  https://doi.org/10.3390/ijms19020587