Molecules and Cells

Cited by CrossRef (8)

 1. Cédric Rébé, François Ghiringhelli. Interleukin-1β and Cancer. Cancers 2020;12:1791
  https://doi.org/10.3390/cancers12071791
 2. Guanyu Wang, Jinpeng Wang, Chaoshi Niu, Yan Zhao, Pengfei Wu. Neutrophils: New Critical Regulators of Glioma. Front. Immunol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.927233
 3. Rui Sun, Albert H. Kim. The multifaceted mechanisms of malignant glioblastoma progression and clinical implications. Cancer Metastasis Rev 2022
  https://doi.org/10.1007/s10555-022-10051-5
 4. Jia Chen, Shanwei Chen, Bingxian Li, Shaojiong Zhou, Han Lin. A pyroptosis‐related signature predicts prognosis and indicates immune microenvironment infiltration in glioma . Cancer Medicine 2022
  https://doi.org/10.1002/cam4.5247
 5. Xiao-Yu Guo, Guan-Hua Zhang, Zhen-Ning Wang, Hao Duan, Tian Xie, Lun Liang, Rui Cui, Hong-Rong Hu, Yi Wu, Jia-jun Dong, Zhen-Qiang He, Yong-Gao Mou. A novel Foxp3-related immune prognostic signature for glioblastoma multiforme based on immunogenomic profiling. Aging 2021;13:3501
  https://doi.org/10.18632/aging.202282
 6. Galina Pavlova, Varvara Kolesnikova, Nadezhda Samoylenkova, Sergey Drozd, Alexander Revishchin, Dzhirgala Shamadykova, Dmitry Y. Usachev, Alexey Kopylov. A Combined Effect of G-Quadruplex and Neuro-Inducers as an Alternative Approach to Human Glioblastoma Therapy. Front. Oncol. 2022;12
  https://doi.org/10.3389/fonc.2022.880740
 7. Henry Ruiz-Garcia, Keila Alvarado-Estrada, Paula Schiapparelli, Alfredo Quinones-Hinojosa, Daniel M. Trifiletti. Engineering Three-Dimensional Tumor Models to Study Glioma Cancer Stem Cells and Tumor Microenvironment. Front. Cell. Neurosci. 2020;14
  https://doi.org/10.3389/fncel.2020.558381
 8. Runze Qiu, Yue Zhong, Qingquan Li, Yingbin Li, Hongwei Fan. Metabolic Remodeling in Glioma Immune Microenvironment: Intercellular Interactions Distinct From Peripheral Tumors. Front. Cell Dev. Biol. 2021;9
  https://doi.org/10.3389/fcell.2021.693215