Molecules and Cells

Cited by CrossRef (51)

 1. Edward J. Calabrese. Human periodontal ligament stem cells and hormesis: Enhancing cell renewal and cell differentiation. Pharmacological Research 2021;173:105914
  https://doi.org/10.1016/j.phrs.2021.105914
 2. Xizhong Zhu, Ziming Liu, Shuhong Wu, Yuwan Li, Huazhang Xiong, Gang Zou, Ying Jin, Jibin Yang, Qi You, Jun Zhang, Yi Liu. Enhanced tenogenic differentiation and tendon-like tissue formation by Scleraxis overexpression in human amniotic mesenchymal stem cells. J Mol Hist 2020;51:209
  https://doi.org/10.1007/s10735-020-09873-w
 3. Ruixue Li, Jian Sun, Fei Yang, Yang Sun, Xingwen Wu, Qianrong Zhou, Youcheng Yu, Wei Bi. Effect of GARP on osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells via the regulation of TGFβ1 in vitro. 2019;7:e6993
  https://doi.org/10.7717/peerj.6993
 4. Andrew C. Tamashunas, Aditya Katiyar, Qiao Zhang, Purboja Purkayastha, Pankaj K. Singh, Sasanka S. Chukkapalli, Tanmay P. Lele. Osteoprotegerin is sensitive to actomyosin tension in human periodontal ligament fibroblasts. Journal Cellular Physiology 2021;236:5714
  https://doi.org/10.1002/jcp.30256
 5. Jingwei Cao, Qiong Zhang, Qiyuan Yang, Yue Yu, Mingmei Meng, Jing Zou. Epigenetic regulation of osteogenic differentiation of periodontal ligament stem cells in periodontitis. Oral Diseases 2023
  https://doi.org/10.1111/odi.14491
 6. Chun-Wei Chang, Jian-Hong Lee, Pen-hsiu Grace Chao. Chemical Optimization for Functional Ligament Tissue Engineering. Tissue Engineering Part A 2020;26:102
  https://doi.org/10.1089/ten.tea.2019.0142
 7. Mahmood S Choudhery. Strategies to improve regenerative potential of mesenchymal stem cells. WJSC 2021;13:1845
  https://doi.org/10.4252/wjsc.v13.i12.1845
 8. Chun Fan, Qiuxia Ji, Chunyang Zhang, Shuo Xu, Hui Sun, Zhiyuan Li. TGF‑β induces periodontal ligament stem cell senescence through increase of ROS production. Mol Med Report 2019
  https://doi.org/10.3892/mmr.2019.10580
 9. Lingli Xu, Chengze Wang, Yongzheng Li, Ying Wang, Baiping Fu, Guoli Yang. ANGPTL4 regulates the osteogenic differentiation of periodontal ligament stem cells. Funct Integr Genomics 2022;22:769
  https://doi.org/10.1007/s10142-022-00882-4
 10. Shen Liu, Qinglin Kang, Rui Zhang, Yanhao Li, Rong Bao. Tendons - Trauma, Inflammation, Degeneration, and Treatment [Working Title]. 2022.
  https://doi.org/10.5772/intechopen.108019
 11. Jingqiu Chen, Xiaodan Zheng, Nanquan Rao, Yao Huang, Juan Liu, Yanhong Li, Jun Zhang, Ryan Moseley. Key Markers and Epigenetic Modifications of Dental-Derived Mesenchymal Stromal Cells. Stem Cells International 2021;2021:1
  https://doi.org/10.1155/2021/5521715
 12. Bo Jia, Xiaoling Qiu, Jun Chen, Xiang Sun, Xianghuai Zheng, Jianjiang Zhao, Qin Li, Zhiping Wang. A feed‐forward regulatory network lncPCAT1/miR‐106a‐5p/E2F5 regulates the osteogenic differentiation of periodontal ligament stem cells. Journal Cellular Physiology 2019;234:19523
  https://doi.org/10.1002/jcp.28550
 13. Jong-Chan Lim, Sang-Hoon Bae, Gyutae Lee, Chun Jeih Ryu, Young-Joo Jang. Activation of β-catenin by TGF-β1 promotes ligament-fibroblastic differentiation and inhibits cementoblastic differentiation of human periodontal ligament cells. 2020;38:1612
  https://doi.org/10.1002/stem.3275
 14. Poranee Banyatworakul, Nopadon Pirarat, Sujin Sirisawadi, Thanaphum Osathanon, Chanin Kalpravidh. Efficacy of bubaline blood derived fibrin glue in silk ligature-induced acute periodontitis in Wistar rats. Vet World 2021:2602
  https://doi.org/10.14202/vetworld.2021.2602-2612
 15. Jing Chen, Wenxing Li, Qiang Li, Yuhui Wang, Bingjiao Zhao, Xinxin Han, Jiajia Deng, Yuehua Liu. The composite sandwich structure of dNCPs polyelectrolyte multilayers induced the osteogenic differentiation of PDLSCs in vitro. Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 2020;18:228080002094271
  https://doi.org/10.1177/2280800020942719
 16. Manuel Mata, Santiago Peydró, José Javier Martín de Llano, María Sancho-Tello, Carmen Carda. Human Dental Pulp Stem Cells Differentiate into Cementoid-Like-Secreting Cells on Decellularized Teeth Scaffolds. IJMS 2022;23:15588
  https://doi.org/10.3390/ijms232415588
 17. Seyoung Mun, Seong Min Kim, Min-Jeong Choi, Young-Joo Jang. Transcriptome Profile of Membrane and Extracellular Matrix Components in Ligament-Fibroblastic Progenitors and Cementoblasts Differentiated from Human Periodontal Ligament Cells. Genes 2022;13:659
  https://doi.org/10.3390/genes13040659
 18. Han-Moi Lim, Myeong-Hyun Nam, Yu-Mi Kim, Young-Kwon Seo. Increasing Odontoblast-like Differentiation from Dental Pulp Stem Cells through Increase of β-Catenin/p-GSK-3β Expression by Low-Frequency Electromagnetic Field. Biomedicines 2021;9:1049
  https://doi.org/10.3390/biomedicines9081049
 19. Liming Jiang, Zhenjiang Ding, Shang Xia, Yao Liu, Shuang Lei, Ming Zhong, Xu Chen. Poly lactic‐co‐glycolic acid scaffold loaded with plasmid DNA encoding fibroblast growth factor‐2 promotes periodontal ligament regeneration of replanted teeth. J Periodont Res 2020;55:488
  https://doi.org/10.1111/jre.12734
 20. Yuki Yoshimoto, Akiyoshi Uezumi, Madoka Ikemoto-Uezumi, Kaori Tanaka, Xinyi Yu, Tamaki Kurosawa, Shinsei Yambe, Kazumitsu Maehara, Yasuyuki Ohkawa, Yusuke Sotomaru, Chisa Shukunami. Tenogenic Induction From Induced Pluripotent Stem Cells Unveils the Trajectory Towards Tenocyte Differentiation. Front. Cell Dev. Biol. 2022;10
  https://doi.org/10.3389/fcell.2022.780038
 21. Aline Queiroz, Cibele Pelissari, Adriana Fraga Costa Paris, Maria Fernanda Setúbal Destro Rodrigues, Marília Trierveiler. Periodontal ligament cells mobilized by transforming growth factor-beta 1 and migrated without stimuli showed enhanced osteogenic differentiation. Archives of Oral Biology 2023;147:105636
  https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2023.105636
 22. Yangfan Li, Fenglin Yu, Yang Liu, Qian Liang, Yadong Huang, Qi Xiang, Qihao Zhang, Zhijian Su, Yan Yang, Yueping Zhao. Sulfonated chitosan oligosaccharide alleviates the inhibitory effect of basic fibroblast growth factor on osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells. J Periodontol 2020;91:975
  https://doi.org/10.1002/JPER.19-0273
 23. Tomoyuki Iwata, Noriyoshi Mizuno, Takayoshi Nagahara, Eri Kaneda‐Ikeda, Mikihito Kajiya, Shinya Sasaki, Katsuhiro Takeda, Mari Kiyota, Ryoichi Yagi, Tsuyoshi Fujita, Hidemi Kurihara. Cytokines regulate stemness of mesenchymal stem cells via miR‐628‐5p during periodontal regeneration. Journal of Periodontology 2022;93:271
  https://doi.org/10.1002/JPER.21-0064
 24. Menghong Wang, Jie Li, Yanyan Ye, Songlin He, Jinlin Song. SHED-derived conditioned exosomes enhance the osteogenic differentiation of PDLSCs via Wnt and BMP signaling in vitro. Differentiation 2020;111:1
  https://doi.org/10.1016/j.diff.2019.10.003
 25. Bo Li, Takehito Ouchi, Yubin Cao, Zhihe Zhao, Yi Men. Dental-Derived Mesenchymal Stem Cells: State of the Art. Front. Cell Dev. Biol. 2021;9
  https://doi.org/10.3389/fcell.2021.654559
 26. Azam Haddadi Kohsar, Mohammad Javad Yousefi, Haleh Hali. The Effects of Different Regenerative Treatments after Tooth Avulsion. Curr Stem Cell Rep 2022;8:219
  https://doi.org/10.1007/s40778-022-00218-9
 27. Hyun-Mi Ko, Jung-Sun Moon, Hae-Kyoung Shim, Su-Young Lee, Jee-Hae Kang, Min-Seok Kim, Hyun-Ju Chung, Sun-Hun Kim. Inhibitory effect of C-X-C motif chemokine ligand 14 on the osteogenic differentiation of human periodontal ligament cells through transforming growth factor-beta1. Archives of Oral Biology 2020;115:104733
  https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2020.104733
 28. Lauren Bobzin, Ryan R. Roberts, Hung-Jhen Chen, J. Gage Crump, Amy E. Merrill. Development and maintenance of tendons and ligaments. 2021;148
  https://doi.org/10.1242/dev.186916
 29. Yishan Hao, Minting Wu, Jinming Wang. Fibroblast growth factor-2 ameliorates tumor necrosis factor-alpha-induced osteogenic damage of human bone mesenchymal stem cells by improving oxidative phosphorylation. Molecular and Cellular Probes 2020;52:101538
  https://doi.org/10.1016/j.mcp.2020.101538
 30. Xiayi Wu, Yi Li, Zeyuan Cao, Yunyi Xie, Chuanqiang Fu, Huan Chen. Mechanism of Cyclic Tensile Stress in Osteogenic Differentiation of Human Periodontal Ligament Stem Cells. Calcif Tissue Int 2021;108:640
  https://doi.org/10.1007/s00223-020-00789-x
 31. Yan Wei, Guixin Zhu, Zifan Zhao, Chengcheng Yin, Qin Zhao, Hudi Xu, Jinyang Wang, Jinglun Zhang, Xiaoxin Zhang, Yufeng Zhang, Haibin Xia. Individualized plasticity autograft mimic with efficient bioactivity inducing osteogenesis. Int J Oral Sci 2021;13
  https://doi.org/10.1038/s41368-021-00120-w
 32. Tongzhou Liang, Pengfei Li, Anjing Liang, Yuanxin Zhu, Xianjian Qiu, Jincheng Qiu, Yan Peng, Dongsheng Huang, Wenjie Gao, Bo Gao. Identifying the key genes regulating mesenchymal stem cells chondrogenic differentiation: an in vitro study. BMC Musculoskelet Disord 2022;23
  https://doi.org/10.1186/s12891-022-05958-7
 33. Hao Guo, Xueying Bai, Xiaoling Wang, Jinbiao Qiang, Tong Sha, Yan Shi, Kaijuan Zheng, Zhenming Yang, Ce Shi. Development and regeneration of periodontal supporting tissues. Genesis 2022;60
  https://doi.org/10.1002/dvg.23491
 34. Lisa Berntsen, Anoosha Forghani, Daniel J Hayes. Mesenchymal Stem Cell Sheets for Engineering of the Tendon–Bone Interface. Tissue Engineering Part A 2022;28:341
  https://doi.org/10.1089/ten.tea.2021.0072
 35. Hyun-Jin Kim, Seong-Min Kim, Min-Jeong Choi, Young-Joo Jang, Simona Ceccarelli. Golgin Subfamily A Member 5 Is Essential for Production of Extracellular Matrix Proteins during TGF-β1-Induced Periodontal Ligament-Fibroblastic Differentiation. Stem Cells International 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/3273779
 36. Jae‑Yong Tae, Youngkyung Ko, Jun‑Beom Park. Evaluation of fibroblast growth factor‑2 on the proliferation of osteogenic potential and protein expression of stem cell spheroids composed of stem cells derived from bone marrow. Exp Ther Med 2019
  https://doi.org/10.3892/etm.2019.7543
 37. Xuan Zhan, Wencheng Yan, Jun Yan, Wei Tong, Weirong Chen, Yanfang Lin. LPCGF and EDTA conditioning of the root surface promotes the adhesion, growth, migration and differentiation of periodontal ligament cells. J Periodontol 2021;92:738
  https://doi.org/10.1002/JPER.20-0103
 38. Hamideh Sadat Mohammadipour, Fatemeh Forouzanfar, Ali Forouzanfar. The Role of Type 2 Fibroblast Growth Factor in Periodontal Therapy. CDT 2021;22:310
  https://doi.org/10.2174/1389450121999201105152639
 39. Jaijam Suwanwela, Kanokporn Hansamuit, Jeeranan Manokawinchoke, Noppadol Sa‐Ard‐Iam, Rangsini Mahanonda, Prasit Pavasant, Thanaphum Osathanon. Gene expression profiling of Jagged1‐treated human periodontal ligament cells. Oral Dis 2019;25:1203
  https://doi.org/10.1111/odi.13065
 40. Bo Wang, Xiao-Mei Liu, Zi-Nan Liu, Yuan Wang, Xing Han, Ao-Bo Lian, Ying Mu, Ming-Hua Jin, Jin-Yu Liu. Human hair follicle-derived mesenchymal stem cells: Isolation, expansion, and differentiation. WJSC 2020;12:462
  https://doi.org/10.4252/wjsc.v12.i6.462
 41. Xuan Li, Xiao-Tao He, De-Qin Kong, Xin-Yue Xu, Rui-Xin Wu, Li-Juan Sun, Bei-Min Tian, Fa-Ming Chen. M2 Macrophages Enhance the Cementoblastic Differentiation of Periodontal Ligament Stem Cells via the Akt and JNK Pathways. 2019;37:1567
  https://doi.org/10.1002/stem.3076
 42. Yuan Gao, Ning Li, Qing Xue, Xinli Fan, Xiaohong Liu, Lin Han. Basic fibroblast growth factor inhibits aortic valvular interstitial cells calcification via Notch1 pathway. J Investig Med 2022;70:907
  https://doi.org/10.1136/jim-2021-002132
 43. Zeqing Zhao, Jin Liu, Michael D. Weir, Abraham Schneider, Tao Ma, Thomas W. Oates, Hockin H. K. Xu, Ke Zhang, Yuxing Bai. Periodontal ligament stem cell-based bioactive constructs for bone tissue engineering. Front. Bioeng. Biotechnol. 2022;10
  https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.1071472
 44. Xiufeng Tang, Yingying Gao, Yuheng Chen, Xiaoxi Li, Ping Yu, Zitong Ma, Renhui Liu. Evaluation of the effect of CaD on the bone structure and bone metabolic changes in senile osteoporosis rats based on MLP–ANN methods. Food Funct. 2019;10:8026
  https://doi.org/10.1039/C9FO01322A
 45. Dan Wang, Xu Zhang, Shuting Huang, Yang Liu, Bruma Sai-chuen Fu, Kingston King-lun Mak, Anna Maria Blocki, Patrick Shu-hang Yung, Rocky S. Tuan, Dai Fei Elmer Ker. Engineering multi-tissue units for regenerative Medicine: Bone-tendon-muscle units of the rotator cuff. Biomaterials 2021;272:120789
  https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.120789
 46. Zheng Zhang, Xinyue Li, Jing Zhao, Wenjun Jia, Zuomin Wang. Effect of autogenous growth factors released from platelet concentrates on the osteogenic differentiation of periodontal ligament fibroblasts: a comparative study. 2019;7:e7984
  https://doi.org/10.7717/peerj.7984
 47. Juliana Baranova, Dominik Büchner, Werner Götz, Margit Schulze, Edda Tobiasch. Tooth Formation: Are the Hardest Tissues of Human Body Hard to Regenerate?. IJMS 2020;21:4031
  https://doi.org/10.3390/ijms21114031
 48. Sarah Hani Shoushrah, Janis Lisa Transfeld, Christian Horst Tonk, Dominik Büchner, Steffen Witzleben, Martin A. Sieber, Margit Schulze, Edda Tobiasch. Sinking Our Teeth in Getting Dental Stem Cells to Clinics for Bone Regeneration. IJMS 2021;22:6387
  https://doi.org/10.3390/ijms22126387
 49. Resmi Raju, Masamitsu Oshima, Miho Inoue, Tsuyoshi Morita, Yan Huijiao, Arief Waskitho, Otto Baba, Masahisa Inoue, Yoshizo Matsuka. Three-dimensional periodontal tissue regeneration using a bone-ligament complex cell sheet. Sci Rep 2020;10
  https://doi.org/10.1038/s41598-020-58222-0
 50. Ziyi Wang, Xin Huang. Elements of 3D Bioprinting in Periodontal Regeneration: Frontiers and Prospects. Processes 2021;9:1724
  https://doi.org/10.3390/pr9101724
 51. Hyun Min Lee, Se-Ri Seo, Jeeseung Kim, Min Kyu Kim, Hyosun Seo, Kyoung Soo Kim, Young-Joo Jang, Chun Jeih Ryu. Expression dynamics of integrin α2, α3, and αV upon osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells. Stem Cell Res Ther 2020;11
  https://doi.org/10.1186/s13287-020-01714-7