Molecules and Cells

Cited by CrossRef (62)

 1. Xuewei Li, Pengxiang Chen, Yinpeng Xie, Yan Yan, Liping Wang, Huan Dang, Jing Zhang, Lingfei Xu, Fengwang Ma, Qingmei Guan. Apple SERRATE negatively mediates drought resistance by regulating MdMYB88 and MdMYB124 and microRNA biogenesis. Hortic Res 2020;7
  https://doi.org/10.1038/s41438-020-0320-6
 2. Yuehua Yu, Zhiyong Ni, Yi Wang, Huina Wan, Zheng Hu, Qiyan Jiang, Xianjun Sun, Hui Zhang. Overexpression of soybean miR169c confers increased drought stress sensitivity in transgenic Arabidopsis thaliana. Plant Science 2019;285:68
  https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2019.05.003
 3. Juan Deng, Lei Chen, Aisong Zhang, Meng Wang, Ling Gong, Wenjie Wang, Kun Yu, Bisheng Huang. Comparative Analysis and Functional Identification of Rhizome miRNAs of Two Atractylodes lancea Ecotypes. J. Plant Biol. 2023;66:135
  https://doi.org/10.1007/s12374-023-09381-w
 4. Fernanda Ferreira Salgado, Priscila Grynberg, Manoel Teixeira Souza Junior. Recent Advances in Noncoding RNAs. 2023.
  https://doi.org/10.5772/intechopen.105898
 5. Shasha Liu, Rui Yang, Miao Liu, Shizhong Zhang, Kang Yan, Guodong Yang, Jinguang Huang, Chengchao Zheng, Changai Wu, Daniel Gibbs. PLATZ2 negatively regulates salt tolerance in Arabidopsis seedlings by directly suppressing the expression of the CBL4/SOS3 and CBL10/SCaBP8 genes. 2020;71:5589
  https://doi.org/10.1093/jxb/eraa259
 6. Zahra Ghorbanzadeh, Rasmieh Hamid, Feba Jacob, Sara Asadi, Ghasem Hosseini Salekdeh, Mohammad Reza Ghaffari. Non-coding RNA: Chief architects of drought-resilient roots. Rhizosphere 2022;23:100572
  https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2022.100572
 7. Sulian Lv, Duoliya Wang, Ping Jiang, Weitao Jia, Yinxin Li. Variation of PHT families adapts salt cress to phosphate limitation under salinity . Plant Cell Environ 2021;44:1549
  https://doi.org/10.1111/pce.14027
 8. Mingqin Zhou, Wei Tang. MicroRNA156 amplifies transcription factor-associated cold stress tolerance in plant cells. Mol Genet Genomics 2019;294:379
  https://doi.org/10.1007/s00438-018-1516-4
 9. Yixin An, Haotian Su, Qichen Niu, Shuxia Yin. Integrated Analysis of Coding and Non-coding RNAs Reveals the Molecular Mechanism Underlying Salt Stress Response in Medicago truncatula. Front. Plant Sci. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fpls.2022.891361
 10. Miriam Laxa, Steffanie Fromm. Co-expression and regulation of photorespiratory genes in Arabidopsis thaliana: A bioinformatic approach. Current Plant Biology 2018;14:2
  https://doi.org/10.1016/j.cpb.2018.09.001
 11. Kankan Peng, Yu Tian, Xianze Sun, Chunhua Song, Zhipeng Ren, Yuzhuo Bao, Jinpu Xing, Yuanshan Li, Qinghua Xu, Jing Yu, Da Zhang, Jing Cang. tae-miR399-UBC24 Module Enhances Freezing Tolerance in Winter Wheat via a CBF Signaling Pathway. J. Agric. Food Chem. 2021;69:13398
  https://doi.org/10.1021/acs.jafc.1c04316
 12. Sasikiran Reddy Sangireddy, Zhujia Ye, Sarabjit Bhatti, Xiao Bo Pei, Muhammad Younas Khan Barozai, Theodore Thannhauser, Suping Zhou. Mechanism of Plant Hormone Signaling under Stress. 2021.
  https://doi.org/10.1002/9781118889022.ch24
 13. Yingting Zhang, Junjie Yang, Lijuan Zhu, Jinyu Xue, Hailiang Hu, Jiebing Cui, Jin Xu. Identification of microRNAs and their target genes related to needle discoloration of evergreen tree Chinese cedar (Cryptomeria fortunei) in cold winters. Planta 2021;254
  https://doi.org/10.1007/s00425-021-03685-2
 14. Ratanesh Kumar, Sudhir Kumar, Neeti Sanan-Mishra. Salinity Responses and Tolerance in Plants, Volume 2. 2021.
  https://doi.org/10.1007/978-3-319-90318-7_7
 15. Hamdia M. Abd El-Samad, Rania M. Taha. The strategy role of natural products on growth, primary and secondary metabolites of two wheat cultivars under drought stress. J. Crop Sci. Biotechnol. 2023
  https://doi.org/10.1007/s12892-023-00205-4
 16. Lidia Campos‐Soriano, Mireia Bundó, Marcel Bach‐Pages, Su‐Fen Chiang, Tzyy‐Jen Chiou, Blanca San Segundo. Phosphate excess increases susceptibility to pathogen infection in rice. Molecular Plant Pathology 2020;21:555
  https://doi.org/10.1111/mpp.12916
 17. Yu-Ri Choi, Inyoung Kim, Manu Kumar, Jaekyung Shim, Hyun-Uk Kim. Chloroplast Localized FIBRILLIN11 Is Involved in the Osmotic Stress Response during Arabidopsis Seed Germination. Biology 2021;10:368
  https://doi.org/10.3390/biology10050368
 18. Mehtab Muhammad Aslam, Muhammad Waseem, Bello Hassan Jakada, Eyalira Jacob Okal, Zuliang Lei, Hafiz Sohaib Ahmad Saqib, Wei Yuan, Weifeng Xu, Qian Zhang. Mechanisms of Abscisic Acid-Mediated Drought Stress Responses in Plants. IJMS 2022;23:1084
  https://doi.org/10.3390/ijms23031084
 19. Jaroslav Pavlů, Jan Novák, Vladěna Koukalová, Markéta Luklová, Břetislav Brzobohatý, Martin Černý. Cytokinin at the Crossroads of Abiotic Stress Signalling Pathways. IJMS 2018;19:2450
  https://doi.org/10.3390/ijms19082450
 20. Pol Laanen, Ann Cuypers, Eline Saenen, Nele Horemans. Flowering under enhanced ionising radiation conditions and its regulation through epigenetic mechanisms. Plant Physiology and Biochemistry 2023;196:246
  https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2023.01.049
 21. Cheng-Wei Qiu, Li Liu, Xue Feng, Peng-Fei Hao, Xiaoyan He, Fangbin Cao, Feibo Wu. Genome-Wide Identification and Characterization of Drought Stress Responsive microRNAs in Tibetan Wild Barley. IJMS 2020;21:2795
  https://doi.org/10.3390/ijms21082795
 22. Bindu Yadav, Om Prakash Narayan, Chhaya, Anuj Choudhary, Antul Kumar, Harmanjot Kaur, Sahil Mehta. The Role of Growth Regulators and Phytohormones in Overcoming Environmental Stress. 2020.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-323-98332-7.00013-5
 23. Jafar K. Lone, Muntazir Mushtaq, Om Prakash Gupta, Gayacharan. Plant Small RNA in Food Crops. 2020.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91722-3.00014-2
 24. Marcos Fernando Basso, Paulo Cavalcanti Gomes Ferreira, Adilson Kenji Kobayashi, Frank G. Harmon, Alexandre Lima Nepomuceno, Hugo Bruno Correa Molinari, Maria Fatima Grossi‐de‐Sa. MicroRNAs and new biotechnological tools for its modulation and improving stress tolerance in plants. Plant Biotechnol J 2019;17:1482
  https://doi.org/10.1111/pbi.13116
 25. Waqar Islam, Abdul Waheed, Hassan Naveed, Fanjiang Zeng. MicroRNAs Mediated Plant Responses to Salt Stress. Cells 2022;11:2806
  https://doi.org/10.3390/cells11182806
 26. Jingyao Ren, He Zhang, Xiaolong Shi, Xin Ai, Jiale Dong, Xinhua Zhao, Chao Zhong, Chunji Jiang, Jing Wang, Haiqiu Yu. Genome-Wide Identification of Key Candidate microRNAs and Target Genes Associated with Peanut Drought Tolerance. DNA and Cell Biology 2021;40:373
  https://doi.org/10.1089/dna.2020.6245
 27. S. M. S. Shah, F. Ullah. A comprehensive overview of miRNA targeting drought stress resistance in plants. Braz. J. Biol. 2023;83
  https://doi.org/10.1590/1519-6984.242708
 28. Puja Singh, Prasanna Dutta, Debasis Chakrabarty. miRNAs play critical roles in response to abiotic stress by modulating cross-talk of phytohormone signaling. Plant Cell Rep 2021;40:1617
  https://doi.org/10.1007/s00299-021-02736-y
 29. Xiaorui Guo, Lihong Li, Xiatong Liu, Chong Zhang, Xiaoyun Yao, Zhili Xun, Zhijing Zhao, Wenwen Yan, Yirong Zou, Di Liu, Hui Li, Hai Lu. MYB2 Is Important for Tapetal PCD and Pollen Development by Directly Activating Protease Expression in Arabidopsis. IJMS 2022;23:3563
  https://doi.org/10.3390/ijms23073563
 30. Mohammad Amin Baghery, Seyed Kamal Kazemitabar, Ali Dehestani, Pooyan Mehrabanjoubani, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Ali Masoudi-Nejad. Insight into gene regulatory networks involved in sesame (Sesamum indicum L.) drought response. Biologia 2022;77:1181
  https://doi.org/10.1007/s11756-022-01009-7
 31. Peilin Chen, Jing Chen, Min Sun, Haidong Yan, Guangyan Feng, Bingchao Wu, Xinquan Zhang, Xiaoshan Wang, Linkai Huang. Comparative transcriptome study of switchgrass (Panicum virgatum L.) homologous autopolyploid and its parental amphidiploid responding to consistent drought stress. Biotechnol Biofuels 2020;13
  https://doi.org/10.1186/s13068-020-01810-z
 32. Vanessa A. Barros, Rahul Chandnani, Sylvia M. de Sousa, Laiane S. Maciel, Mutsutomo Tokizawa, Claudia T. Guimaraes, Jurandir V. Magalhaes, Leon V. Kochian. Root Adaptation via Common Genetic Factors Conditioning Tolerance to Multiple Stresses for Crops Cultivated on Acidic Tropical Soils. Front. Plant Sci. 2020;11
  https://doi.org/10.3389/fpls.2020.565339
 33. Ling Wang, Xinyang Bai, Yuanjinzi Qiao, Lili Si, Zidi Yu, Chenyang Ni, Tianjiao Li, Chengjin Guo, Kai Xiao. tae-miR9674a, a microRNA member of wheat, confers plant drought and salt tolerance through modulating the stomata movement and ROS homeostasis. Plant Biotechnol Rep 2022
  https://doi.org/10.1007/s11816-022-00787-5
 34. Syed Sarfraz Hussain, Abdul Qayyum Rao, Muhammad Irfan, Bu-Jun Shi. Plant Small RNA. 2022.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817112-7.00019-5
 35. Hamdia M. Abd El-Samad, Rania M. Taha, Barbara Hawrylak-Nowak. Effect of Zinc and Nickel Treatments on Improvement of the Osmotic Defense System of Wheat Plant Under Salinity Stress. Acta Agrobot 2022;75
  https://doi.org/10.5586/aa.757
 36. Xinyu Yang, Yichen Kang, Yuhui Liu, Mingfu Shi, Weina Zhang, Yanling Fan, Yanhong Yao, Hong Li, Shuhao Qin. Integrated analysis of miRNA-mRNA regulatory networks of potato (Solanum tuberosum L.) in response to cadmium stress. Ecotoxicology and Environmental Safety 2021;224:112682
  https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112682
 37. Zhang Fantao, Luo Yuan, Zhang Meng, Zhou Yi, Chen Hongping, Hu Biaolin, Xie Jiankun. Identification and Characterization of Drought Stress- Responsive Novel microRNAs in Dongxiang Wild Rice. Rice Science 2018;25:175
  https://doi.org/10.1016/j.rsci.2018.06.001
 38. Hamdia M. Abd El-Samad, Mohamed Abdo Kheder Shaddad, Marwa Mohamed Ragaey. Drought Strategy Tolerance of Four Barley Cultivars and Combined Effect with Salicylic Acid Application. AJPS 2019;10:512
  https://doi.org/10.4236/ajps.2019.104037
 39. Xian-Wen Li, Yu-Lin Zhu, Chu-Yan Chen, Zhi-Juan Geng, Xiang-Yong Li, Ting-Ting Ye, Xiao-Nan Mao, Fang Du. Cloning and characterization of two chlorophyll A/B binding protein genes and analysis of their gene family in Camellia sinensis. Sci Rep 2020;10
  https://doi.org/10.1038/s41598-020-61317-3
 40. Yingying Zhang, Ye Zhou, Weimin Zhu, Junzhong Liu, Fang Cheng. Non-coding RNAs fine-tune the balance between plant growth and abiotic stress tolerance. Front. Plant Sci. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fpls.2022.965745
 41. Caiyun Tian, Chengzhe Zhou, Chen Zhu, Lan Chen, Biying Shi, Yuling Lin, Zhongxiong Lai, Yuqiong Guo. Genome-Wide Investigation of the MiR166 Family Provides New Insights into Its Involvement in the Drought Stress Responses of Tea Plants (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze). Forests 2022;13:628
  https://doi.org/10.3390/f13040628
 42. Zhenyi Li, Zongyong Tong, Feng He, Xianglin Li, Juan Sun. Integrated mRNA and microRNA expression analysis of root response to phosphate deficiency in Medicago sativa. Front. Plant Sci. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fpls.2022.989048
 43. Qianqian Bai, Xiaoying Wang, Xi Chen, Guiqing Shi, Zhipeng Liu, Chengjin Guo, Kai Xiao. Wheat miRNA TaemiR408 Acts as an Essential Mediator in Plant Tolerance to Pi Deprivation and Salt Stress via Modulating Stress-Associated Physiological Processes. Front. Plant Sci. 2018;9
  https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00499
 44. Abolfazl Lotfi, Tariq Pervaiz, Songtao Jiu, Faezeh Faghihi, Zahra Jahanbakhshian, Effat Ghadirzadeh Khorzoghi, Jinggui Fang, Seyed Mahdi seyedi. Role of microRNAs and their target genes in salinity response in plants. Plant Growth Regul 2017;82:377
  https://doi.org/10.1007/s10725-017-0277-0
 45. Yanfen Lu, Yufen Bu, Suxiao Hao, Yaru Wang, Jie Zhang, Ji Tian, Yuncong Yao. MYBs affect the variation in the ratio of anthocyanin and flavanol in fruit peel and flesh in response to shade. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 2017;168:40
  https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2017.01.017
 46. Ali Movahedi, Jiaxin Zhang, Weibo Sun, Saeid Kadkhodaei, Kourosh Mohammadi, Amir Almasizadehyaghuti, Tongming Yin, Qiang Zhuge. Plant small RNAs: definition, classification and response against stresses. Biologia 2018;73:285
  https://doi.org/10.2478/s11756-018-0034-5
 47. Ying Li, Pan pan Liu, Xin Ni. Molecular Evolution and Functional Analysis of Rubredoxin-Like Proteins in Plants. BioMed Research International 2019;2019:1
  https://doi.org/10.1155/2019/2932585
 48. Jin Xu, Qin-Min Hou, Tushar Khare, Sandeep Kumar Verma, Vinay Kumar. Exploring miRNAs for developing climate-resilient crops: A perspective review. Science of The Total Environment 2019;653:91
  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.340
 49. Javier Silva‐Navas, Carlos M. Conesa, Angela Saez, Sara Navarro‐Neila, Jose M. Garcia‐Mina, Angel M. Zamarreño, Roberto Baigorri, Ranjan Swarup, Juan C. Pozo. Role of cis‐zeatin in root responses to phosphate starvation. New Phytol 2019;224:242
  https://doi.org/10.1111/nph.16020
 50. Anna Collin, Agata Daszkowska-Golec, Iwona Szarejko. Updates on the Role of ABSCISIC ACID INSENSITIVE 5 (ABI5) and ABSCISIC ACID-RESPONSIVE ELEMENT BINDING FACTORs (ABFs) in ABA Signaling in Different Developmental Stages in Plants. Cells 2021;10:1996
  https://doi.org/10.3390/cells10081996
 51. Syed Muhammad Muntazir Mehdi, Sivakumar Krishnamoorthy, Michal Wojciech Szczesniak, Agnieszka Ludwików. Identification of Novel miRNAs and Their Target Genes in the Response to Abscisic Acid in Arabidopsis. IJMS 2021;22:7153
  https://doi.org/10.3390/ijms22137153
 52. Yichen Kang, Xinyu Yang, Yuhui Liu, Mingfu Shi, Weina Zhang, Yanling Fan, YanHong Yao, Junlian Zhang, Shuhao Qin. Integration of mRNA and miRNA analysis reveals the molecular mechanism of potato (Solanum tuberosum L.) response to alkali stress. International Journal of Biological Macromolecules 2021;182:938
  https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.094
 53. Archana Singh, Deepti Jain, Jyotsna Pandey, Manisha Yadav, Kailash C. Bansal, Indrakant K. Singh. Deciphering the role of miRNA in reprogramming plant responses to drought stress. Critical Reviews in Biotechnology 2023;43:613
  https://doi.org/10.1080/07388551.2022.2047880
 54. Ningning Chen, Jiajia Qin, Shaofei Tong, Weiwei Wang, Yuanzhong Jiang. One AP2/ERF Transcription Factor Positively Regulates Pi Uptake and Drought Tolerance in Poplar. IJMS 2022;23:5241
  https://doi.org/10.3390/ijms23095241
 55. Jingjing Zhan, Yangyang Diao, Guo Yin, Muhammad Sajjad, Xi Wei, Zhengying Lu, Ye Wang. Integration of mRNA and miRNA Analysis Reveals the Molecular Mechanism of Cotton Response to Salt Stress. Front. Plant Sci. 2021;12
  https://doi.org/10.3389/fpls.2021.767984
 56. Tao Xu, Long Zhang, Zhengmei Yang, Yiliang Wei, Tingting Dong. Identification and Functional Characterization of Plant MiRNA Under Salt Stress Shed Light on Salinity Resistance Improvement Through MiRNA Manipulation in Crops. Front. Plant Sci. 2021;12
  https://doi.org/10.3389/fpls.2021.665439
 57. Zhen Gao, Chao Ma, Chengchao Zheng, Yuxin Yao, Yuanpeng Du. Advances in the regulation of plant salt-stress tolerance by miRNA. Mol Biol Rep 2022;49:5041
  https://doi.org/10.1007/s11033-022-07179-6
 58. Xi Sun, Hong‐Xiang Zheng, Simin Li, Yinping Gao, Yingying Dang, Zengting Chen, Fenghui Wu, Xuemei Wang, Qi Xie, Na Sui. MicroRNAs balance growth and salt stress responses in sweet sorghum . The Plant Journal 2023;113:677
  https://doi.org/10.1111/tpj.16065
 59. Ting Li, Nathalie Gonzalez, Dirk Inzé, Marieke Dubois. Emerging Connections between Small RNAs and Phytohormones. Trends in Plant Science 2020;25:912
  https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.04.004
 60. Ting Shi. Plant Small RNA in Food Crops. 2020.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91722-3.00015-4
 61. Byung Jun Jin, Hyun Jin Chun, Hyun Min Cho, Su Hyeon Lee, Cheol Woo Choi, Wook-Hun Jung, Dongwon Baek, Chang-deok Han, Min Chul Kim. Methods for environmental risk assessment of rice transgenic plants expressing small non-coding RNA. J Plant Biotechnol 2019;46:205
  https://doi.org/10.5010/JPB.2019.46.3.205
 62. Xiaopei Wang, Yanli Niu, Yuan Zheng. Multiple Functions of MYB Transcription Factors in Abiotic Stress Responses. IJMS 2021;22:6125
  https://doi.org/10.3390/ijms22116125