Molecules and Cells

Cited by CrossRef (19)

 1. Jin Li, Zhixuan Zhou, Jin Wen, Fei Jiang, Yang Xia. Human Amniotic Mesenchymal Stem Cells Promote Endogenous Bone Regeneration. Front. Endocrinol. 2020;11
  https://doi.org/10.3389/fendo.2020.543623
 2. Lu Guang Han, Qing-Li Zhao, Toshiko Yoshida, Motonori Okabe, Chika Soko, Mati Ur Rehman, Takashi Kondo, Toshio Nikaido. Differential response of immortalized human amnion mesenchymal and epithelial cells against oxidative stress. Free Radical Biology and Medicine 2019;135:79
  https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2019.02.017
 3. Yuli Wang, Fengyi Lv, Lintong Huang, Hengwei Zhang, Bing Li, Weina Zhou, Xuan Li, Yifei Du, Yongchu Pan, Ruixia Wang. Human amnion-derived mesenchymal stem cells promote osteogenic differentiation of lipopolysaccharide-induced human bone marrow mesenchymal stem cells via ANRIL/miR-125a/APC axis. Stem Cell Res Ther 2021;12
  https://doi.org/10.1186/s13287-020-02105-8
 4. Yifeng Bian, Xiaojie Ma, Ruixia Wang, Hua Yuan, Ning Chen, Yifei Du. Human amnion‐derived mesenchymal stem cells promote osteogenesis of human bone marrow mesenchymal stem cells against glucolipotoxicity. FEBS Open Bio 2019;9:74
  https://doi.org/10.1002/2211-5463.12547
 5. Kihae Ra, Hyun Ju Oh, Eun Young Kim, Sung Keun Kang, Jeong Chan Ra, Eui Hyun Kim, Se Chang Park, Byeong Chun Lee. Comparison of Anti-Oxidative Effect of Human Adipose- and Amniotic Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cell Conditioned Medium on Mouse Preimplantation Embryo Development. Antioxidants 2021;10:268
  https://doi.org/10.3390/antiox10020268
 6. Yuli Wang, Xichen Chen, Ying Yin, Song Li. Human amnion-derived mesenchymal stem cells induced osteogenesis and angiogenesis in human adipose-derived stem cells via ERK1/2 MAPK signaling pathway. BMB Rep. 2018;51:194
  https://doi.org/10.5483/BMBRep.2018.51.4.005
 7. Dan He, Feng Zhao, Han Jiang, Yue Kang, Yang Song, Xuewen Lin, Ping Shi, Tao Zhang, Xining Pang. LOXL2 from human amniotic mesenchymal stem cells accelerates wound epithelialization by promoting differentiation and migration of keratinocytes. Aging 2020;12:12960
  https://doi.org/10.18632/aging.103384
 8. Zhaoxia Jiang, Yongmei Hua. Hydrogen sulfide promotes osteogenic differentiation of human periodontal ligament cells via p38-MAPK signaling pathway under proper tension stimulation. Archives of Oral Biology 2016;72:8
  https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2016.08.008
 9. Sung-Chan Shin, Hyung-Sik Kim, Yoojin Seo, Cho Hee Kim, Ji Min Kim, Hyun-Keun Kwon, Jin-Choon Lee, Eui-Suk Sung, Byung-Joo Lee. Antioxidant Properties of Tonsil-Derived Mesenchymal Stem Cells on Human Vocal Fold Fibroblast Exposed to Oxidative Stress. Stem Cells International 2020;2020:1
  https://doi.org/10.1155/2020/2560828
 10. X. Lv, Huiyan Niu. Mesenchymal Stem Cell Transplantation for the Treatment of Cognitive Frailty. J Nutr Health Aging 2021;25:795
  https://doi.org/10.1007/s12603-021-1632-4
 11. Xiaojie Ma, Yifeng Bian, Hua Yuan, Ning Chen, Yongchu Pan, Weina Zhou, Shiyu Gao, Xin Du, Shushu Hao, Zixin Yan, Xuan Li, Keyue Liu, Fan Xu, Yuli Wang, Yifei Du. Human amnion-derived mesenchymal stem cells promote osteogenic differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells via H19/miR-675/APC axis. Aging 2020;12:10527
  https://doi.org/10.18632/aging.103277
 12. Chunli Zhang, Yifei Du, Hua Yuan, Fei Jiang, Ming Shen, Yuli Wang, Ruixia Wang. HAMSCs/HBMSCs coculture system ameliorates osteogenesis and angiogenesis against glucolipotoxicity. Biochimie 2018;152:121
  https://doi.org/10.1016/j.biochi.2018.06.028
 13. Yifeng Bian, Yifei Du, Ruixia Wang, Ning Chen, Xin Du, Yuli Wang, Hua Yuan. A comparative study of HAMSCs/HBMSCs transwell and mixed coculture systems. IUBMB Life 2019
  https://doi.org/10.1002/iub.2074
 14. Guiling Wang, Feng Zhao, Di Yang, Jing Wang, Lihong Qiu, Xining Pang. Human amniotic epithelial cells regulate osteoblast differentiation through the secretion of TGFβ1 and microRNA-34a-5p. Int J Mol Med 2017
  https://doi.org/10.3892/ijmm.2017.3261
 15. Hui Li, Shutao Zhang, Bin’en Nie, Teng Long, Xinhua Qu, Bing Yue. KR-12-a5 Reverses Adverse Effects of Lipopolysaccharides on HBMSC Osteogenic Differentiation by Influencing BMP/Smad and P38 MAPK Signaling Pathways. Front. Pharmacol. 2019;10
  https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00639
 16. Chunfeng Qian, Qingxia Meng, Jiafeng Lu, Liya Zhang, Hong Li, Boxian Huang. Human amnion mesenchymal stem cells restore spermatogenesis in mice with busulfan-induced testis toxicity by inhibiting apoptosis and oxidative stress. Stem Cell Res Ther 2020;11
  https://doi.org/10.1186/s13287-020-01803-7
 17. Chunli Zhang, Lidong Yu, Songjian Liu, Yuli Wang, Irina Kerkis. Human amnion-derived mesenchymal stem cells promote osteogenic and angiogenic differentiation of human adipose-derived stem cells. PLoS ONE 2017;12:e0186253
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186253
 18. Liying Wang, Fan Wu, Yang Song, Yinzhong Duan, Zoulin Jin. Erythropoietin induces the osteogenesis of periodontal mesenchymal stem cells from healthy and periodontitis sources via activation of the p38 MAPK pathway. Int J Mol Med 2017
  https://doi.org/10.3892/ijmm.2017.3294
 19. Yan Xu, Huan Yuan, Yi Luo, Yu-Jie Zhao, Jian-Hui Xiao. Ganoderic Acid D Protects Human Amniotic Mesenchymal Stem Cells against Oxidative Stress-Induced Senescence through the PERK/NRF2 Signaling Pathway. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2020;2020:1
  https://doi.org/10.1155/2020/8291413