Molecules and Cells

Cited by CrossRef (37)

 1. Hongrong Fei, Yunsheng Zhou, Ruotong Li, Mingfeng Yang, Jian Ma, Fengze Wang. HBXIP, a binding protein of HBx, regulates maintenance of the G2/M phase checkpoint induced by DNA damage and enhances sensitivity to doxorubicin-induced cytotoxicity. Cell Cycle 2017;16:468
  https://doi.org/10.1080/15384101.2017.1281482
 2. Hiromi Yamazaki, Shuya Kasai, Junsei Mimura, Peng Ye, Atsushi Inose-Maruyama, Kunikazu Tanji, Koichi Wakabayashi, Seiya Mizuno, Fumihiro Sugiyama, Satoru Takahashi, Tsubasa Sato, Taku Ozaki, Douglas R. Cavener, Masayuki Yamamoto, Ken Itoh, David Ron. Ribosome binding protein GCN1 regulates the cell cycle and cell proliferation and is essential for the embryonic development of mice. PLoS Genet 2020;16:e1008693
  https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008693
 3. Mi Jeong Hong, Seung Soo Yoo, Jin Eun Choi, Hyo‐Gyoung Kang, Sook Kyung Do, Jang Hyuck Lee, Won Kee Lee, Jaehee Lee, Shin Yup Lee, Seung Ick Cha, Chang Ho Kim, Eung Bae Lee, Sukki Cho, Sanghoon Jheon, Jae Yong Park. Functional intronic variant of SLC 5A10 affects DRG 2 expression and survival outcomes of early‐stage non‐small‐cell lung cancer . Cancer Sci 2018;109:3902
  https://doi.org/10.1111/cas.13814
 4. Mengqiu Song, Goo Yoon, Joon‐Seok Choi, Eunae Kim, Xuejiao Liu, Ha‐Na Oh, Jung‐Il Chae, Mee‐Hyun Lee, Jung‐Hyun Shim. Janus kinase 2 inhibition by Licochalcone B suppresses esophageal squamous cell carcinoma growth. Phytotherapy Research 2020;34:2032
  https://doi.org/10.1002/ptr.6661
 5. Mohammad Z. Ahmed, Fahd A. Nasr, Wajhul Qamar, Omar M. Noman, Javed Masood Khan, Abdullah A. Al-Mishari, Ali S. Alqahtani. Janerin Induces Cell Cycle Arrest at the G2/M Phase and Promotes Apoptosis Involving the MAPK Pathway in THP-1, Leukemic Cell Line. Molecules 2021;26:7555
  https://doi.org/10.3390/molecules26247555
 6. Xiao Han, Haoqing Yang, Huina Liu, Chen Zhang, Yangyang Cao, Zhipeng Fan, Ruitang Shi. miR‐196b‐5p inhibits proliferation of Wharton's jelly umbilical cord stem cells. FEBS Open Bio 2021;11:278
  https://doi.org/10.1002/2211-5463.13043
 7. Yixiang Zhang, Yeqing Yuan, Pei Liang, Zhaoxia Zhang, Xiaojing Guo, Ligang Xia, Yingying Zhao, Xing-Sheng Shu, Shengkun Sun, Ying Ying, Yingduan Cheng. Overexpression of a novel candidate oncogene KIF14 correlates with tumor progression and poor prognosis in prostate cancer. Oncotarget 2017;8:45459
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.17564
 8. Jason A. Somarelli, Roham Salman Roghani, Ali Sanjari Moghaddam, Beatrice C. Thomas, Gabrielle Rupprecht, Kathryn E. Ware, Erdem Altunel, John B. Mantyh, So Young Kim, Shannon J. McCall, Xiling Shen, Christopher R. Mantyh, David S. Hsu. A Precision Medicine Drug Discovery Pipeline Identifies Combined CDK2 and 9 Inhibition as a Novel Therapeutic Strategy in Colorectal Cancer. 2020;19:2516
  https://doi.org/10.1158/1535-7163.MCT-20-0454
 9. Xin Gao, Yuan Zhang, Rui Zhang, Zichan Zhao, Haorui Zhang, Jinhui Wu, Wei Shen, Ming Zhong. Cyclin‑dependent kinase 1 disruption inhibits angiogenesis by inducing cell cycle arrest and apoptosis. Exp Ther Med 2019
  https://doi.org/10.3892/etm.2019.7883
 10. Suzana Markolovic, Qinqin Zhuang, Sarah E. Wilkins, Charlotte D. Eaton, Martine I. Abboud, Maximiliano J. Katz, Helen E. McNeil, Robert K. Leśniak, Charlotte Hall, Weston B. Struwe, Rebecca Konietzny, Simon Davis, Ming Yang, Wei Ge, Justin L. P. Benesch, Benedikt M. Kessler, Peter J. Ratcliffe, Matthew E. Cockman, Roman Fischer, Pablo Wappner, Rasheduzzaman Chowdhury, Mathew L. Coleman, Christopher J. Schofield. The Jumonji-C oxygenase JMJD7 catalyzes (3S)-lysyl hydroxylation of TRAFAC GTPases. Nat Chem Biol 2018;14:688
  https://doi.org/10.1038/s41589-018-0071-y
 11. Fung-Yu Huang, Danny Ka-Ho Wong, Wai-Kay Seto, Lung-Yi Mak, Tan-To Cheung, Man-Fung Yuen. Tumor suppressive role of mitochondrial sirtuin 4 in induction of G2/M cell cycle arrest and apoptosis in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma. Cell Death Discov. 2021;7
  https://doi.org/10.1038/s41420-021-00470-8
 12. Yu-Ting Chou, Yen-Chun Koh, Kalyanam Nagabhushanam, Chi-Tang Ho, Min-Hsiung Pan. A Natural Degradant of Curcumin, Feruloylacetone Inhibits Cell Proliferation via Inducing Cell Cycle Arrest and a Mitochondrial Apoptotic Pathway in HCT116 Colon Cancer Cells. Molecules 2021;26:4884
  https://doi.org/10.3390/molecules26164884
 13. Jiayang Cai, Lun Gao, Yixuan Wang, Yong Li, Zhang Ye, Shiao Tong, Tengfeng Yan, Qian sun, Yang Xu, Hongxiang Jiang, Si Zhang, Linyao Zhao, Ji'an Yang, Qianxue Chen. TMBIM1 promotes proliferation and attenuates apoptosis in glioblastoma cells by targeting the p38 MAPK signalling pathway. Translational Oncology 2022;19:101391
  https://doi.org/10.1016/j.tranon.2022.101391
 14. Aling Shen, Liya Liu, Yue Huang, Zhiqing Shen, Meizhu Wu, Xiaoping Chen, Xiangyan Wu, Xiaoying Lin, Youqin Chen, Li Li, Ying Cheng, Jianfeng Chu, Thomas J. Sferra, Lihui Wei, Qunchuan Zhuang, Jun Peng. Down-Regulating HAUS6 Suppresses Cell Proliferation by Activating the p53/p21 Pathway in Colorectal Cancer. Front. Cell Dev. Biol. 2022;9
  https://doi.org/10.3389/fcell.2021.772077
 15. Jun Liu, Shuya Kasai, Yota Tatara, Hiromi Yamazaki, Junsei Mimura, Seiya Mizuno, Fumihiro Sugiyama, Satoru Takahashi, Tsubasa Sato, Taku Ozaki, Kunikazu Tanji, Koichi Wakabayashi, Hayato Maeda, Hiroki Mizukami, Yasuhiro Shinkai, Yoshito Kumagai, Hirofumi Tomita, Ken Itoh. Inducible Systemic Gcn1 Deletion in Mice Leads to Transient Body Weight Loss upon Tamoxifen Treatment Associated with Decrease of Fat and Liver Glycogen Storage. IJMS 2022;23:3201
  https://doi.org/10.3390/ijms23063201
 16. Lin Chen, Wei Fang, Jun Liu, Xueliang Qi, Luhua Zhao, Yuyan Wang, Yaping Liu, Dejin Kong, Xiangguo Sun, Xuemin Li, Qiankun Sha, Guiyin Sun. Poricoic acid A (PAA) inhibits T-cell acute lymphoblastic leukemia through inducing autophagic cell death and ferroptosis. Biochemical and Biophysical Research Communications 2022;608:108
  https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.03.105
 17. Hongrui Guo, Huidan Deng, Huan Liu, Zhijie Jian, Hengmin Cui, Jing Fang, Zhicai Zuo, Junliang Deng, Yinglun Li, Xun Wang, Ling Zhao. Nickel carcinogenesis mechanism: cell cycle dysregulation. Environ Sci Pollut Res 2021;28:4893
  https://doi.org/10.1007/s11356-020-11764-2
 18. Aling Shen, Liya Liu, Hongwei Chen, Fei Qi, Yue Huang, Jiumao Lin, Thomas Joseph Sferra, Senthilkumar Sankararaman, Lihui Wei, Jianfeng Chu, Youqin Chen, Jun Peng. Cell division cycle associated 5 promotes colorectal cancer progression by activating the ERK signaling pathway. Oncogenesis 2019;8
  https://doi.org/10.1038/s41389-019-0123-5
 19. Bing Si Li, Ai Lin Jin, ZiQi Zhou, Jae Ho Seo, Byung-Min Choi, Gabriele Saretzki. DRG2 Accelerates Senescence via Negative Regulation of SIRT1 in Human Diploid Fibroblasts. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2021;2021:1
  https://doi.org/10.1155/2021/7301373
 20. Jianbing Wu, Xiaoxin Zhou, Yilei Fan, Xiangwei Cheng, Bin Lu, Zhe Chen. Long non-coding RNA 00312 downregulates cyclin B1 and inhibits hepatocellular carcinoma cell proliferation in vitro and in vivo. Biochemical and Biophysical Research Communications 2018;497:173
  https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2018.02.049
 21. Seong Cheol Kim, Won Hyeok Lee, Song Hee Kim, Abdumadjidov Alisher Abdulkhayevich, Jeong Woo Park, Young Min Kim, Kyung Hyun Moon, Sang Hun Lee, Sungchan Park. Developmentally regulated GTP-binding protein 2 levels in prostate cancer cell lines impact docetaxel-induced apoptosis. Investig Clin Urol 2021;62:485
  https://doi.org/10.4111/icu.20200574
 22. Muralidharan Mani, Dang Thi Thao, Beom Chang Kim, Unn Hwa Lee, Dong Jun Kim, Soo Hwa Jang, Sung Hoon Back, Byung Ju Lee, Wha Ja Cho, In-Seob Han, Jeong Woo Park. DRG2 knockdown induces Golgi fragmentation via GSK3β phosphorylation and microtubule stabilization. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research 2019;1866:1463
  https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2019.06.003
 23. Mohamed-Elamir F. Hegazy, Mona Dawood, Nuha Mahmoud, Mohamed Elbadawi, Yoshikazu Sugimoto, Sabine M. Klauck, Nagla Mohamed, Thomas Efferth. 2α-Hydroxyalantolactone from Pulicaria undulata: activity against multidrug-resistant tumor cells and modes of action. Phytomedicine 2021;81:153409
  https://doi.org/10.1016/j.phymed.2020.153409
 24. Shuai Zhou, Kang Lin Qu, Jin Ang Li, Shi Lei Chen, Yi Gang Zhang, Chao Zhu, Hao Jin, Yong Wang, Qing Pang, Hui Chun Liu. YY1 activates EMI2 and promotes the progression of cholangiocarcinoma through the PI3K/Akt signaling axis. Cancer Cell Int 2021;21
  https://doi.org/10.1186/s12935-021-02328-6
 25. Hye Ryeong Lim, Mai-Tram Vo, Dong Jun Kim, Unn Hwa Lee, Jong Hyuk Yoon, Hyung-Jun Kim, Jeongah Kim, Sang Ryong Kim, Jun Yeon Lee, Chae Ha Yang, Hee Young Kim, June-Seek Choi, Kijeong Kim, Esther Yang, Hyun Kim, Seongsoo Lee, Byung Ju Lee, Kyungjin Kim, Jeong Woo Park, Chang Man Ha. DRG2 Deficient Mice Exhibit Impaired Motor Behaviors with Reduced Striatal Dopamine Release. IJMS 2019;21:60
  https://doi.org/10.3390/ijms21010060
 26. Cho-Won Kim, Ryeo-Eun Go, Kyung-A Hwang, Ok-Nam Bae, Kyuhong Lee, Kyung-Chul Choi. Effects of cigarette smoke extracts on apoptosis and oxidative stress in two models of ovarian cancer in vitro. Toxicology in Vitro 2018;52:161
  https://doi.org/10.1016/j.tiv.2018.06.007
 27. Yingchun Duan, Li Chen, Juan Shao, Cui Jiang, Yingmei Zhao, Yanyi Li, Huihui Ke, Rui Zhang, Jianlong Zhu, Minghua Yu. Lanatoside C inhibits human cervical cancer cell proliferation and induces cell apoptosis by a reduction of the JAK2/STAT6/SOCS2 signaling pathway. Oncol Lett 2021;22
  https://doi.org/10.3892/ol.2021.13001
 28. Xin-Meng Wang, Qi-Yang Li, Li-Li Ren, Yi-Meng Liu, Tian-Shi Wang, Tian-Chi Mu, Shuai Fu, Chao Liu, Jian-Ying Xiao. Effects of MCRS1 on proliferation, migration, invasion, and epithelial mesenchymal transition of gastric cancer cells by interacting with Pkmyt1 protein kinase. Cellular Signalling 2019;59:171
  https://doi.org/10.1016/j.cellsig.2019.04.002
 29. Shu-Mei Chen, Tzu-Kang Lin, Yuan-Yun Tseng, Chiao-Hui Tu, Tai-Ngar Lui, Shiang-Fu Huang, Ling-Ling Hsieh, Ying-Ying Li. Targeting inhibitors of apoptosis proteins suppresses medulloblastoma cell proliferation via G2/M phase arrest and attenuated neddylation of p21. Cancer Med 2018;7:3988
  https://doi.org/10.1002/cam4.1658
 30. Zhi-liang Wang, Zheng Zhao, Zheng Wang, Chuan-bao Zhang, Tao Jiang. Predicting chromosome 1p/19q codeletion by RNA expression profile: a comparison of current prediction models. Aging 2019;11:974
  https://doi.org/10.18632/aging.101795
 31. Yashwanth Subbannayya, Markus Haug, Sneha M. Pinto, Varshasnata Mohanty, Hany Zakaria Meås, Trude Helen Flo, T.S. Keshava Prasad, Richard K. Kandasamy. The Proteomic Landscape of Resting and Activated CD4+ T Cells Reveal Insights into Cell Differentiation and Function. IJMS 2020;22:275
  https://doi.org/10.3390/ijms22010275
 32. Christian A. E. Westrip, Qinqin Zhuang, Charlotte Hall, Charlotte D. Eaton, Mathew L. Coleman. Developmentally regulated GTPases: structure, function and roles in disease. Cell. Mol. Life Sci. 2021;78:7219
  https://doi.org/10.1007/s00018-021-03961-0
 33. Viacheslav Kriachkov, Angelique R. Ormsby, Eric P. Kusnadi, Hamish E.G. McWilliam, Justine D. Mintern, Shanika L. Amarasinghe, Matthew E. Ritchie, Luc Furic, Danny M. Hatters. Arginine-rich C9ORF72 ALS proteins stall ribosomes in a manner distinct from a canonical ribosome-associated quality control substrate. Journal of Biological Chemistry 2023;299:102774
  https://doi.org/10.1016/j.jbc.2022.102774
 34. Nal Ae Yoon, Se Jin Jung, Seong Hee Choi, Jin Hyun Ryu, Muralidharan Mani, Unn Hwa Lee, Mai‐Tram Vo, Do Yong Jeon, Su Wol Chung, Byung Ju Lee, Young Wha Koh, Soon Eun Park, Yong Joon Shin, Sang Soo Kang, Wha Ja Cho, Hee Jeong Cha, Jeong Woo Park. DRG2 supports the growth of primary tumors and metastases of melanoma by enhancing VEGF‐A expression. FEBS J 2020;287:2070
  https://doi.org/10.1111/febs.15125
 35. Zhe Chen, Lei Li, Shuangnian Xu, Zhilong Liu, Chengfang Zhou, Zhigang Li, Yuanyuan Liu, Weiru Wu, Yongxiu Huang, Mei Kuang, Shijun Fan, Hui Li, Xi Li, Guanbin Song, Wen-Shu Wu, Jieping Chen, Yu Hou. A Cdh1–FoxM1–Apc axis controls muscle development and regeneration. Cell Death Dis 2020;11
  https://doi.org/10.1038/s41419-020-2375-6
 36. Matharage Gayani Dilshara, Rajapaksha Gedara Prasad Tharanga Jayasooriya, Wisurumuni Arachchilage Hasitha Maduranga Karunarathne, Yung Hyun Choi, Gi-Young Kim. Camptothecin induces mitotic arrest through Mad2-Cdc20 complex by activating the JNK-mediated Sp1 pathway. Food and Chemical Toxicology 2019;127:143
  https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.03.026
 37. Anupama Vadhan, Yen‐Yun Wang, Shyng‐Shiou F. Yuan, Yi‐Chen Lee, Stephen Chu‐Sung Hu, Jyun‐Yuan Huang, Takashi Ishikawa, Ming‐Feng Hou. EMI2 expression as a poor prognostic factor in patients with breast cancer. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2020;36:640
  https://doi.org/10.1002/kjm2.12208