Molecules and Cells

Cited by CrossRef (11)

 1. Nan Yang, Dingkun Liu, Xiao Zhang, Jianing Li, Mi Wang, Tongtong Xu, Zhihui Liu. Effects of ginsenosides on bone remodelling for novel drug applications: a review. Chin Med 2020;15
  https://doi.org/10.1186/s13020-020-00323-z
 2. Joanna J. Moss, Chrissy L. Hammond, Jon D. Lane. Zebrafish as a model to study autophagy and its role in skeletal development and disease. Histochem Cell Biol 2020;154:549
  https://doi.org/10.1007/s00418-020-01917-2
 3. Liqing Zang, Kazuhiro Kagotani, Hiroko Nakayama, Jacky Bhagat, Yuki Fujimoto, Akihito Hayashi, Ryoji Sono, Hirotaka Katsuzaki, Norihiro Nishimura, Yasuhito Shimada. 10-Gingerol Suppresses Osteoclastogenesis in RAW264.7 Cells and Zebrafish Osteoporotic Scales. Front. Cell Dev. Biol. 2021;9
  https://doi.org/10.3389/fcell.2021.588093
 4. Huizhi Guo, Weidong Weng, Shuncong Zhang, Helen Rinderknecht, Bianca Braun, Regina Breinbauer, Purva Gupta, Ashok Kumar, Sabrina Ehnert, Tina Histing, Andreas K. Nussler, Romina H. Aspera-Werz. Maqui Berry and Ginseng Extracts Reduce Cigarette Smoke-Induced Cell Injury in a 3D Bone Co-Culture Model. Antioxidants 2022;11:2460
  https://doi.org/10.3390/antiox11122460
 5. Hye-Min Kim, Dong Kim, Ho-Jin Han, Chan-Mi Park, Srinivas Ganipisetti, Mariadhas Valan Arasu, Young Kim, Chun Park, Bo-Yeon Kim, Nak-Kyun Soung. Ginsenoside Re Promotes Osteoblast Differentiation in Mouse Osteoblast Precursor MC3T3-E1 Cells and a Zebrafish Model. Molecules 2016;22:42
  https://doi.org/10.3390/molecules22010042
 6. Su-Jin Jung, Mi-Ra Oh, Dae Young Lee, Young-Seob Lee, Geum-Soog Kim, Soo-Hyun Park, Soog-Kyoung Han, Young-Ock Kim, Sun-Jung Yoon, Soo-Wan Chae. Effect of Ginseng Extracts on the Improvement of Osteopathic and Arthritis Symptoms in Women with Osteopenia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Nutrients 2021;13:3352
  https://doi.org/10.3390/nu13103352
 7. Xiao-Yan Gao, Guan-Cheng Liu, Jian-Xiu Zhang, Ling-He Wang, Chang Xu, Zi-An Yan, Ao Wang, Yi-Fei Su, Jung-Joon Lee, Guang-Chun Piao, Hai-Dan Yuan. Pharmacological Properties of Ginsenoside Re. Front. Pharmacol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fphar.2022.754191
 8. Qiang Xu, Zhiyou Cao, JiaQiang Xu, Min Dai, Bin Zhang, Qi Lai, Xuqiang Liu. Effects and mechanisms of natural plant active compounds for the treatment of osteoclast-mediated bone destructive diseases. Journal of Drug Targeting 2022;30:394
  https://doi.org/10.1080/1061186X.2021.2013488
 9. Jiasong Cai, Kunlong Huang, Shengnan Han, Ruichan Chen, Zhijun Li, Yan Chen, Bing Chen, Shaoguang Li, Lin Xinhua, Hong Yao. A comprehensive system review of pharmacological effects and relative mechanisms of Ginsenoside Re: Recent advances and future perspectives. Phytomedicine 2022;102:154119
  https://doi.org/10.1016/j.phymed.2022.154119
 10. Myong-Hun Kang, Sook-Jeong Lee, Min-Ho Lee. Bone remodeling effects of Korean Red Ginseng extracts for dental implant applications. Journal of Ginseng Research 2020;44:823
  https://doi.org/10.1016/j.jgr.2020.05.003
 11. Jingjing Kobayashi-Sun, Shiori Yamamori, Mao Kondo, Junpei Kuroda, Mika Ikegame, Nobuo Suzuki, Kei-ichiro Kitamura, Atsuhiko Hattori, Masaaki Yamaguchi, Isao Kobayashi. Uptake of osteoblast-derived extracellular vesicles promotes the differentiation of osteoclasts in the zebrafish scale. Commun Biol 2020;3
  https://doi.org/10.1038/s42003-020-0925-1