Molecules and Cells

Cited by CrossRef (10)

 1. Jiseong Jeong, Sunhee Park, Jeong Hui Im, Hankuil Yi. Genome-wide identification of GH3 genes in Brassica oleracea and identification of a promoter region for anther-specific expression of a GH3 gene. BMC Genomics 2021;22
  https://doi.org/10.1186/s12864-020-07345-9
 2. Shu-hua Huang, Yu-xiu Liu, Rui Deng, Tian-tian Lei, Ai-juan Tian, Hai-hua Ren, Shu-fen Wang, Xiao-feng Wang. Genome-wide identification and expression analysis of the GSK gene family in Solanum tuberosum L. under abiotic stress and phytohormone treatments and functional characterization of StSK21 involvement in salt stress. Gene 2021;766:145156
  https://doi.org/10.1016/j.gene.2020.145156
 3. Xinyue Guo, Lan Zhang, Qing Zhang, Xinyue Yan, Chunliu Zuo, Xiaoming Song, Min Yuan. Comprehensive identification of GSK3 gene family in celery and functional characterization of AgSK22 involvement in salt stress. V 2023;3
  https://doi.org/10.48130/VR-2023-0023
 4. Yun Song, Ying Wang, Qianqian Yu, Yueying Sun, Jianling Zhang, Jiasui Zhan, Maozhi Ren. Regulatory network of GSK3-like kinases and their role in plant stress response. Front. Plant Sci. 2023;14
  https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1123436
 5. Sue Lin, Yingjing Miao, Shiwen Su, Jian Xu, Libo Jin, Da Sun, Renyi Peng, Li Huang, Jiashu Cao, Maoteng Li. Comprehensive analysis of Ogura cytoplasmic male sterility-related genes in turnip (Brassica rapa ssp. rapifera) using RNA sequencing analysis and bioinformatics. PLoS ONE 2019;14:e0218029
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218029
 6. Cecilia Oliver, Maria Luz Annacondia, Zhenxing Wang, Pauline E Jullien, R Keith Slotkin, Claudia Köhler, German Martinez. The miRNome function transitions from regulating developmental genes to transposable elements during pollen maturation. 2022;34:784
  https://doi.org/10.1093/plcell/koab280
 7. Xiangyuan Wan, Suowei Wu, Ziwen Li, Zhenying Dong, Xueli An, Biao Ma, Youhui Tian, Jinping Li. Maize Genic Male-Sterility Genes and Their Applications in Hybrid Breeding: Progress and Perspectives. Molecular Plant 2019;12:321
  https://doi.org/10.1016/j.molp.2019.01.014
 8. Chengxiang Li, Bin Zhang, Hao Yu. GSK3s: nodes of multilayer regulation of plant development and stress responses. Trends in Plant Science 2021;26:1286
  https://doi.org/10.1016/j.tplants.2021.07.017
 9. Xiaohong Yuan, Jianghai Xu, Jingjuan Yu, Dengyun Zhu, Hongjie Li, Qian Zhao. The NAC transcription factor ZmNAC132 regulates leaf senescence and male fertility in maize. Plant Science 2023;334:111774
  https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2023.111774
 10. Xiner Qin, Wenliang Zhang, Xue Dong, Shike Tian, Panpan Zhang, Yanxin Zhao, Yi Wang, Jianbing Yan, Bing Yue. Identification of fertility-related genes for maize CMS-S via Bulked Segregant RNA-Seq. 2020;8:e10015
  https://doi.org/10.7717/peerj.10015