Molecules and Cells

Cited by CrossRef (18)

 1. Xiao-Shuai Yuan, Long-Xiang Cao, Ye-Ji Hu, Fei-Chao Bao, Zhi-Tian Wang, Jin-Lin Cao, Ping Yuan, Wang Lv, Jian Hu. Clinical, cellular, and bioinformatic analyses reveal involvement of WRAP53 overexpression in carcinogenesis of lung adenocarcinoma. Tumour Biol. 2017;39:101042831769430
  https://doi.org/10.1177/1010428317694309
 2. Ting Tao, Shiyuan Wu, Zheng Sun, Wei Ma, Sichun Zhou, Jun Deng, Qiongli Su, Mei Peng, Gaosheng Xu, Xiaoping Yang. The molecular mechanisms of LncRNA-correlated PKM2 in cancer metabolism. 2019;39
  https://doi.org/10.1042/BSR20192453
 3. Yuanyuan Li, Minyue Bao, Chunlan Yang, Jiao Chen, Shu Zhou, Rong Sun, Chuanfang Wu, Xin Li, Jinku Bao. Computer-aided identification of a novel pyruvate kinase M2 activator compound. Cell Prolif 2018;51:e12509
  https://doi.org/10.1111/cpr.12509
 4. Abu Sufiyan Chhipa, Snehal Patel. Targeting pyruvate kinase muscle isoform 2 (PKM2) in cancer: What do we know so far?. Life Sciences 2021;280:119694
  https://doi.org/10.1016/j.lfs.2021.119694
 5. Bin Liu, Xia Yuan, Bo Xu, Han Zhang, Ridong Li, Xin Wang, Zemei Ge, Runtao Li. Synthesis of novel 7-azaindole derivatives containing pyridin-3-ylmethyl dithiocarbamate moiety as potent PKM2 activators and PKM2 nucleus translocation inhibitors. European Journal of Medicinal Chemistry 2019;170:1
  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2019.03.003
 6. Asmaa Aboelnour, Ahmed E. Noreldin, Diaa Massoud, Mohamed M. A. Abumandour. Retinal characterization in the eyes of two bats endemic in the Egyptian fauna, the Egyptian fruit bat ( Rousettus aegyptiacus ) and insectivorous bat ( Pipistrellus kuhlii ), using the light microscope and transmission electron microscope . Microsc Res Tech 2020;83:1391
  https://doi.org/10.1002/jemt.23530
 7. Sahil Arora, Gaurav Joshi, Anuhar Chaturvedi, Michael Heuser, Santoshkumar Patil, Raj Kumar. A Perspective on Medicinal Chemistry Approaches for Targeting Pyruvate Kinase M2. J. Med. Chem. 2022;65:1171
  https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.1c00981
 8. Zachary R. Schoepflin, Elizabeth S. Silagi, Irving M. Shapiro, Makarand V. Risbud. PHD3 is a transcriptional coactivator of HIF‐1α in nucleus pulposus cells independent of the PKM2‐JMJD5 axis. FASEB j. 2017;31:3831
  https://doi.org/10.1096/fj.201601291R
 9. Dong Joon Kim, Young Soo Park, Min Gu Kang, Yeon-Mi You, Yuri Jung, Han Koo, Jung-Ae Kim, Mi-Ju Kim, Seung-Mo Hong, Kyong Bun Lee, Ja-June Jang, Kyung Chan Park, Young Il Yeom. Pyruvate kinase isoenzyme M2 is a therapeutic target of gemcitabine-resistant pancreatic cancer cells. Experimental Cell Research 2015;336:119
  https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2015.05.017
 10. Mohd Rihan, Shyam Sunder Sharma. Role of Pyruvate Kinase M2 (PKM2) in Cardiovascular Diseases. J. of Cardiovasc. Trans. Res. 2023;16:382
  https://doi.org/10.1007/s12265-022-10321-1
 11. Run-Ze Li, Xing-Xing Fan, Dan-Feng Shi, Guo-Yuan Zhu, Yu-Wei Wang, Lian-Xiang Luo, Hu-Dan Pan, Xiao-Jun Yao, Elaine Lai-Han Leung, Liang Liu. Identification of a new pyruvate kinase M2 isoform (PKM2) activator for the treatment of non-small-cell lung cancer (NSCLC). Chem Biol Drug Des 2018;92:1851
  https://doi.org/10.1111/cbdd.13354
 12. Sevki Adem, Veysel Comakli, Naim Uzun. Pyruvate kinase activators as a therapy target: a patent review 2011-2017. Expert Opinion on Therapeutic Patents 2018;28:61
  https://doi.org/10.1080/13543776.2018.1391218
 13. Yumi Matsui, Isao Yasumatsu, Takashi Asahi, Takahiro Kitamura, Kazuo Kanai, Osamu Ubukata, Hitoshi Hayasaka, Sachiko Takaishi, Hiroyuki Hanzawa, Shinichi Katakura. Discovery and structure-guided fragment-linking of 4-(2,3-dichlorobenzoyl)-1-methyl-pyrrole-2-carboxamide as a pyruvate kinase M2 activator. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2017;25:3540
  https://doi.org/10.1016/j.bmc.2017.05.004
 14. Ridong Li, Xianling Ning, Jianan He, Zhiqiang Lin, Yue Su, Runtao Li, Yuxin Yin. Synthesis of novel sulfonamide derivatives containing pyridin-3-ylmethyl 4-(benzoyl)piperazine-1-carbodithioate moiety as potent PKM2 activators. Bioorganic Chemistry 2021;108:104653
  https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2021.104653
 15. Yi Zhang, Qiong Li, Zhao Huang, Bowen Li, Edouard C. Nice, Canhua Huang, Liuya Wei, Bingwen Zou. Targeting Glucose Metabolism Enzymes in Cancer Treatment: Current and Emerging Strategies. Cancers 2022;14:4568
  https://doi.org/10.3390/cancers14194568
 16. Mohd Rihan, Lakshmi Vineela Nalla, Anil Dharavath, Amit Shard, Kiran Kalia, Amit Khairnar. Pyruvate Kinase M2: a Metabolic Bug in Re-Wiring the Tumor Microenvironment. Cancer Microenvironment 2019;12:149
  https://doi.org/10.1007/s12307-019-00226-0
 17. Robert A. Harris, Aron W. Fenton. A critical review of the role of M2PYK in the Warburg effect. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2019;1871:225
  https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2019.01.004
 18. Yae Jin Yoon, Young-Hwan Kim, Yena Jin, Seung-Wook Chi, Jeong Hee Moon, Dong Cho Han, Byoung-Mog Kwon. 2′-hydroxycinnamaldehyde inhibits cancer cell proliferation and tumor growth by targeting the pyruvate kinase M2. Cancer Letters 2018;434:42
  https://doi.org/10.1016/j.canlet.2018.07.015