Molecules and Cells

Cited by CrossRef (5)

 1. Motonori Tomita, Ryotaro Tokuyama, Shosuke Matsumoto, Kazuo Ishii, Vijay Gahlaut. Whole-Genome Sequencing Revealed a Late-Maturing Isogenic Rice Koshihikari Integrated with Hd16 Gene Derived from an Ise Shrine Mutant. International Journal of Genomics 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/4565977
 2. Zhuan Li, Rui Gui, Xiaoyu Yu, Chengwei Liang, Juan Cui, Xue Zhao, Xuemin Zhang, Pengcheng Yu, Wenfu Chen, Jian Sun. Genetic basis of the early heading of high-latitude weedy rice. Front. Plant Sci. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1059197
 3. Haiyang Liu, Qiuping Li, Yongzhong Xing. Genes Contributing to Domestication of Rice Seed Traits and Its Global Expansion. Genes 2018;9:489
  https://doi.org/10.3390/genes9100489
 4. Changhui Sun, Changcai He, Chao Zhong, Shihang Liu, Hongying Liu, Xu Luo, Jun Li, Yuxiu Zhang, Yuting Guo, Bin Yang, Pingrong Wang, Xiaojian Deng. Bifunctional regulators of photoperiodic flowering in short day plant rice. Front. Plant Sci. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1044790
 5. Cuiling Wang, Leili Wang, Qingqing Liu, Yanling Zhang, Keqing Dong, Ertugrul Filiz. Genome-Wide Identification and Characterization of PRR Gene Family and their Diurnal Rhythmic Expression Profile in Maize. International Journal of Genomics 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/6941607