Molecules and Cells

Cited by CrossRef (1)

  1. Yawen Zhang, Feng Wang, Fang Wu, Youhua Wang, Xu Wang, Yonghao Gui, Qiang Li. Tnni1b-ECR183-d2, an 87 bp cardiac enhancer of zebrafish. 2020;8:e10289
    https://doi.org/10.7717/peerj.10289