Molecules and Cells

Cited by CrossRef (44)

 1. Taku Saito, Sakae Tanaka. Molecular mechanisms underlying osteoarthritis development: Notch and NF-κB. Arthritis Res Ther 2017;19
  https://doi.org/10.1186/s13075-017-1296-y
 2. Liang-Yu Chen, Martin Lotz, Robert Terkeltaub, Ru Liu-Bryan. Modulation of matrix metabolism by ATP-citrate lyase in articular chondrocytes. Journal of Biological Chemistry 2018;293:12259
  https://doi.org/10.1074/jbc.RA118.002261
 3. Dongmei Wang, Hongxu Yang, Mian Zhang, Hongyun Zhang, Lei Lu, Jing Zhang, Xianghong Wan, Meiqing Wang. Insulin-like growth factor-1 engaged in the mandibular condylar cartilage degeneration induced by experimental unilateral anterior crossbite. Archives of Oral Biology 2019;98:17
  https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2018.11.002
 4. Paola De Luca, Alessandra Colombini, Giulia Carimati, Michelangelo Beggio, Laura de Girolamo, Piero Volpi. Intra-Articular Injection of Hydrolyzed Collagen to Treat Symptoms of Knee Osteoarthritis. A Functional In Vitro Investigation and a Pilot Retrospective Clinical Study. JCM 2019;8:975
  https://doi.org/10.3390/jcm8070975
 5. A Ram Lee, Jin Seok Woo, Seon-Yeong Lee, Hyun Sik Na, Keun-Hyung Cho, Yeon Su Lee, Jeong Su Lee, Seon Ae Kim, Sung-Hwan Park, Seok Jung Kim, Mi-La Cho. Mitochondrial Transplantation Ameliorates the Development and Progression of Osteoarthritis. Immune Netw 2022;22
  https://doi.org/10.4110/in.2022.22.e14
 6. Chunmei Tan, Lanqing Li, Juanjuan Han, Kang Xu, Xianqiong Liu. A new strategy for osteoarthritis therapy: Inhibition of glycolysis. Front. Pharmacol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fphar.2022.1057229
 7. Dawid Szwedowski, Łukasz Paczesny, Przemysław Pękala, Jan Zabrzyński, Joanna Szczepanek. Joint Function Preservation. 2022.
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-82958-2_17
 8. Haiming Wang, Chi Zhang, Siyi Zhu, Chengfei Gao, Qiang Gao, Ridong Huang, Sijia Liu, Xiangyang Wei, Huakai Zhang, Quan Wei, Chengqi He, Lin Han. Low-frequency whole-body vibration can enhance cartilage degradation with slight changes in subchondral bone in mice with knee osteoarthritis and does not have any morphologic effect on normal joints. PLoS ONE 2023;18:e0270074
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270074
 9. Sarah Kim, Eugenie Macfarlane, Markus J. Seibel, Hong Zhou. Encyclopedia of Bone Biology. 2023.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.62216-X
 10. Dawid Szwedowski, Joanna Szczepanek, Łukasz Paczesny, Przemysław Pękała, Jan Zabrzyński, Jacek Kruczyński. Genetics in Cartilage Lesions: Basic Science and Therapy Approaches. IJMS 2020;21:5430
  https://doi.org/10.3390/ijms21155430
 11. Longting Chen, Yiming Zhong, Shang Sun, Zihuan Yang, Haofeng Hong, Da Zou, Chunli Song, Weishi Li, Huijie Leng. HTRA1 from OVX rat osteoclasts causes detrimental effects on endplate chondrocytes through NF-κB. Heliyon 2023;9:e17595
  https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17595
 12. Fei Yang, Song Zhou, Chuandong Wang, Yan Huang, Huiwu Li, You Wang, Zhenan Zhu, Jian Tang, Mengning Yan. Epigenetic modifications of interleukin-6 in synovial fibroblasts from osteoarthritis patients. Sci Rep 2017;7
  https://doi.org/10.1038/srep43592
 13. Swarna Raman, Una FitzGerald, J. Mary Murphy. Interplay of Inflammatory Mediators with Epigenetics and Cartilage Modifications in Osteoarthritis. Front. Bioeng. Biotechnol. 2018;6
  https://doi.org/10.3389/fbioe.2018.00022
 14. Taku Saito. Encyclopedia of Bone Biology. 2018.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.62214-6
 15. Babatunde Fariyike, Quante Singleton, Monte Hunter, William D. Hill, Carlos M. Isales, Mark W. Hamrick, Sadanand Fulzele. Role of MicroRNA-141 in the Aging Musculoskeletal System: A Current Overview. Mechanisms of Ageing and Development 2019;178:9
  https://doi.org/10.1016/j.mad.2018.12.001
 16. Odile Gabay, Kathleen A. Clouse. Epigenetics of cartilage diseases. Joint Bone Spine 2016;83:491
  https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2015.10.004
 17. C.-H. Roux. Fisiopatologia dell’artrosi. EMC - Medicina Riabilitativa 2021;28:1
  https://doi.org/10.1016/S1283-078X(21)45493-3
 18. Zhe Gong, Jinjin Zhu, Junxin Chen, Fan Feng, Haitao Zhang, Zheyuan Zhang, Chenxin Song, Kaiyu Liang, Shuhui Yang, Shunwu Fan, Xiangqian Fang, Shuying Shen. CircRREB1 mediates lipid metabolism related senescent phenotypes in chondrocytes through FASN post-translational modifications. Nat Commun 2023;14
  https://doi.org/10.1038/s41467-023-40975-7
 19. Jimin Jeon, Li-Jung Kang, Kwang Min Lee, Chanmi Cho, Eun Kyung Song, Wook Kim, Tae Joo Park, Siyoung Yang. 3′-Sialyllactose protects against osteoarthritic development by facilitating cartilage homeostasis. J. Cell. Mol. Med. 2018;22:57
  https://doi.org/10.1111/jcmm.13292
 20. Jérôme E. Lafont, Sherine Moustaghfir, Anne-Laure Durand, Frédéric Mallein-Gerin. The epigenetic players and the chromatin marks involved in the articular cartilage during osteoarthritis. Front. Physiol. 2023;14
  https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1070241
 21. Guping Mao, Shu Hu, Ziji Zhang, Peihui Wu, Xiaoyi Zhao, Ruifu Lin, Weiming Liao, Yan Kang. Exosomal miR‐95‐5p regulates chondrogenesis and cartilage degradation via histone deacetylase 2/8. J Cellular Molecular Medi 2018;22:5354
  https://doi.org/10.1111/jcmm.13808
 22. Xicheng Zhai, Ru Meng, Hongbiao Li, Jie Li, Lei Jing, Lei Qin, Yulei Gao. miR-181a Modulates Chondrocyte Apoptosis by Targeting Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase 1-Like Protein (GPD1L) in Osteoarthritis. Med Sci Monit 2017;23:1224
  https://doi.org/10.12659/MSM.899228
 23. Joe Hasei, Takeshi Teramura, Toshiyuki Takehara, Yuta Onodera, Takuro Horii, Merissa Olmer, Izuho Hatada, Kanji Fukuda, Toshifumi Ozaki, Martin K. Lotz, Hiroshi Asahara. TWIST1 induces MMP3 expression through up-regulating DNA hydroxymethylation and promotes catabolic responses in human chondrocytes. Sci Rep 2017;7
  https://doi.org/10.1038/srep42990
 24. Ping Zhou, Jing Zhang, Mian Zhang, Hongxu Yang, Qian Liu, Hongyun Zhang, Jinqiang Liu, Jing Duan, Yanqin Lu, Mei‐Qing Wang. Effects of occlusion modification on the remodelling of degenerative mandibular condylar processes. Oral Diseases 2020;26:597
  https://doi.org/10.1111/odi.13274
 25. Xiaoxin Wu, Yuewen Wang, Yin Xiao, Ross Crawford, Xinzhan Mao, Indira Prasadam. Extracellular vesicles: Potential role in osteoarthritis regenerative medicine. Journal of Orthopaedic Translation 2020;21:73
  https://doi.org/10.1016/j.jot.2019.10.012
 26. Ahreum Baek, Yoon Kim, Jin Woo Lee, Sang Chul Lee, Sung-Rae Cho. Effect of Polydeoxyribonucleotide on Angiogenesis and Wound Healing in an In Vitro Model of Osteoarthritis. Cell Transplant 2018;27:1623
  https://doi.org/10.1177/0963689718804130
 27. Chao Wan, Fengjie Zhang, Hanyu Yao, Haitao Li, Rocky S. Tuan. Histone Modifications and Chondrocyte Fate: Regulation and Therapeutic Implications. Front. Cell Dev. Biol. 2021;9
  https://doi.org/10.3389/fcell.2021.626708
 28. Rui Lu, Zhenni Wei, Zhenggang Wang, Shimeng Xu, Kai Sun, Peng Cheng, Xiaojian Huang, Hongbo You, Fengjing Guo, Shuang Liang, An-min Chen. Mulberroside A alleviates osteoarthritis via restoring impaired autophagy and suppressing MAPK/NF-κB/PI3K-AKT-mTOR signaling pathways. iScience 2023;26:105936
  https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.105936
 29. C.-H. Roux. Fisiopatología de la artrosis. EMC - Aparato Locomotor 2019;52:1
  https://doi.org/10.1016/S1286-935X(19)42131-X
 30. In-Chi Young, Sung-Ting Chuang, Chia-Hsien Hsu, Yu-Jun Sun, Hwa-Chang Liu, Yo-Shen Chen, Feng-Huei Lin. Protective effects of aucubin on osteoarthritic chondrocyte model induced by hydrogen peroxide and mechanical stimulus. BMC Complement Altern Med 2017;17
  https://doi.org/10.1186/s12906-017-1581-y
 31. Zhen Jia, Qing-Jun Wei. CircRNA-MSR Regulates LPS-Induced C28/I2 Chondrocyte Injury through miR-643/MAP2K6 Signaling Pathway. CARTILAGE 2021;13:785S
  https://doi.org/10.1177/19476035211044826
 32. C.-H. Roux. Fisiopatología de la artrosis. EMC - Kinesiterapia - Medicina Física 2021;42:1
  https://doi.org/10.1016/S1293-2965(21)45448-4
 33. Chia‐Chun Wu, Yih‐Wen Tarng, Dur‐Zong Hsu, Periasamy Srinivasan, Yi‐Chun Yeh, Yi‐Ping Lai, Dar‐Jen Hsieh. Supercritical carbon dioxide decellularized porcine cartilage graft with PRP attenuated OA progression and regenerated articular cartilage in ACLT‐induced OA rats. J Tissue Eng Regen Med 2021;15:1118
  https://doi.org/10.1002/term.3252
 34. In-A Cho, Tae-Hyeon Kim, HyangI Lim, Jong-Hyun Park, Kyeong-Rok Kang, Sook-Young Lee, Chun Sung Kim, Do Kyung Kim, Heung-Joong Kim, Sun-Kyoung Yu, Su-Gwan Kim, Jae-Sung Kim. Formononetin Antagonizes the Interleukin-1β-Induced Catabolic Effects Through Suppressing Inflammation in Primary Rat Chondrocytes. Inflammation 2019;42:1426
  https://doi.org/10.1007/s10753-019-01005-1
 35. Isabella M. Ferre, Mackenzie A. Roof, Afshin A. Anoushiravani, Amy S. Wasterlain, Claudette M. Lajam. Understanding the Observed Sex Discrepancy in the Prevalence of Osteoarthritis. JBJS Rev 2019;7:e8
  https://doi.org/10.2106/JBJS.RVW.18.00182
 36. Gundula Schulze-Tanzil. Experimental Therapeutics for the Treatment of Osteoarthritis. JEP 2021;Volume 13:101
  https://doi.org/10.2147/JEP.S237479
 37. Liping Tong, Huan Yu, Xingyun Huang, Jie Shen, Guozhi Xiao, Lin Chen, Huaiyu Wang, Lianping Xing, Di Chen. Current understanding of osteoarthritis pathogenesis and relevant new approaches. Bone Res 2022;10
  https://doi.org/10.1038/s41413-022-00226-9
 38. Yongsik Cho, Sumin Jeong, Hyeonkyeong Kim, Donghyun Kang, Jeeyeon Lee, Seung-Baik Kang, Jin-Hong Kim. Disease-modifying therapeutic strategies in osteoarthritis: current status and future directions. Exp Mol Med 2021;53:1689
  https://doi.org/10.1038/s12276-021-00710-y
 39. Hope C. Ball, Andrew L. Alejo, Trinity K. Samson, Amanda M. Alejo, Fayez F. Safadi. Epigenetic Regulation of Chondrocytes and Subchondral Bone in Osteoarthritis. Life 2022;12:582
  https://doi.org/10.3390/life12040582
 40. Guoliang Wang, Yanlin Li, Guang Yang, Tengyun Yang, Lu He, Yang Wang. Cathelicidin antimicrobial peptide (CAMP) gene promoter methylation induces chondrocyte apoptosis. Hum Genomics 2021;15
  https://doi.org/10.1186/s40246-021-00321-8
 41. Clara Sanjurjo-Rodríguez, Rachel E. Crossland, Monica Reis, Hemant Pandit, Xiao-nong Wang, Elena Jones, Quanyi Guo. Characterization and miRNA Profiling of Extracellular Vesicles from Human Osteoarthritic Subchondral Bone Multipotential Stromal Cells (MSCs). Stem Cells International 2021;2021:1
  https://doi.org/10.1155/2021/7232773
 42. C.-H. Roux. Fisiopatología de la artrosis. EMC - Podología 2020;22:1
  https://doi.org/10.1016/S1762-827X(20)44250-6
 43. Deheng Chen, Di Lu, Haixiao Liu, Enxing Xue, Yu Zhang, Ping Shang, Xiaoyun Pan. Pharmacological blockade of PCAF ameliorates osteoarthritis development via dual inhibition of TNF-α-driven inflammation and ER stress. EBioMedicine 2019;50:395
  https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2019.10.054
 44. Haoran Wang, Zihan Zhu, Junnan Wu, Hongbin Wang, Li Gao, Jianhua Xiao. Effect of type II diabetes-induced osteoarthritis on articular cartilage aging in rats: A study in vivo and in vitro. Experimental Gerontology 2021;150:111354
  https://doi.org/10.1016/j.exger.2021.111354