Molecules and Cells

Cited by CrossRef (35)

 1. Chao Zhao, Zongwei Cai. Air Pollution, Climate, and Health. .
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820123-7.00013-9
 2. Jiaonan Wang, Tiantian Li, Jianlong Fang, Song Tang, Yi Zhang, Fuchang Deng, Chong Shen, Wanying Shi, Yuanyuan Liu, Chen Chen, Qinghua Sun, Yanwen Wang, Yanjun Du, Haoran Dong, Xiaoming Shi. Associations between Individual Exposure to Fine Particulate Matter Elemental Constituent Mixtures and Blood Lipid Profiles: A Panel Study in Chinese People Aged 60–69 Years. Environ. Sci. Technol. 2022;56:13160
  https://doi.org/10.1021/acs.est.2c01568
 3. Seyed-Mohammadreza Samaee, Rahim Molaei, Robert A. Yokel, Hedieh Pazokian. Laser irradiation as a novel alternative to detach intact particulate matter collected on air filters. Chemosphere 2022;286:131713
  https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131713
 4. Lin Feng, Jialiu Wei, Shuang Liang, Zhiwei Sun, Junchao Duan. miR-205/IRAK2 signaling pathway is associated with urban airborne PM2.5-induced myocardial toxicity. Nanotoxicology 2020;14:1198
  https://doi.org/10.1080/17435390.2020.1813824
 5. Kyung-Hyun Cho. High-Density Lipoproteins as Biomarkers and Therapeutic Tools. 2020.
  https://doi.org/10.1007/978-981-13-7387-9_4
 6. Dhananjay Yadav, Suk-Jeong Kim, Myung Ae Bae, Jae-Ryong Kim, Kyung-Hyun Cho. The Ability of Different Ketohexoses to Alter Apo-A-I Structure and Function In Vitro and to Induce Hepatosteatosis, Oxidative Stress, and Impaired Plasma Lipid Profile in Hyperlipidemic Zebrafish. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2018;2018:1
  https://doi.org/10.1155/2018/3124364
 7. Wei Liu, Yalin Zhou, Yong Qin, Yong Li, Lanlan Yu, Ruijun Li, Yuhan Chen, Yajun Xu. Sex-specific effects of PM2.5 maternal exposure on offspring's serum lipoproteins and gut microbiota. Science of The Total Environment 2020;739:139982
  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139982
 8. Camilla Della Torre, Daniela Maggioni, Anna Ghilardi, Marco Parolini, Nadia Santo, Claudia Landi, Laura Madaschi, Stefano Magni, Stefano Tasselli, Miriam Ascagni, Luca Bini, Caterina La Porta, Luca Del Giacco, Andrea Binelli. The interactions of fullerene C60 and Benzo(α)pyrene influence their bioavailability and toxicity to zebrafish embryos. Environmental Pollution 2018;241:999
  https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.06.042
 9. Leonardo R. Vieira, Denise C. Hissa, Terezinha Maria Souza, Chayenne A. Sá, Joseph A. M. Evaristo, Fábio C. S. Nogueira, Ana F. U. Carvalho, Davi F. Farias. Proteomics analysis of zebrafish larvae exposed to 3,4‐dichloroaniline using the fish embryo acute toxicity test. Environmental Toxicology 2020;35:849
  https://doi.org/10.1002/tox.22921
 10. Miyeon Kim, Hyunggeun Kim, Jinchul Park. Empirical NOx Removal Analysis of Photocatalytic Construction Materials at Real-Scale. Materials 2021;14:5717
  https://doi.org/10.3390/ma14195717
 11. Li Yan, Caihui Gong, Linyan Ying, Wenlong Fu, Sha Liu, Jihong Dai, Zhou Fu. PM2.5 affects establishment of immune tolerance in newborn mice by reducing PD-L1 expression. J Biosci 2019;44
  https://doi.org/10.1007/s12038-019-9858-6
 12. Jia-Min Li, Han-Yu Yang, Si-Han Wu, Shyamali C. Dharmage, Bin Jalaludin, Luke D. Knibbs, Michael S. Bloom, Yuming Guo, Lidia Morawska, Joachim Heinrich, Yim Steve Hung Lam, Li-Zi Lin, Xiao-Wen Zeng, Bo-Yi Yang, Gong-Bo Chen, Ru-Qing Liu, Guang-Hui Dong, Li-Wen Hu. The associations of particulate matter short-term exposure and serum lipids are modified by vitamin D status: A panel study of young healthy adults. Environmental Pollution 2023;317:120686
  https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120686
 13. Lei Yuan, Yan Zhang, Weidong Wang, Renjie Chen, Yang Liu, Cong Liu, Haidong Kan, Yu Gao, Ying Tian. Critical windows for maternal fine particulate matter exposure and adverse birth outcomes: The Shanghai birth cohort study. Chemosphere 2020;240:124904
  https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124904
 14. Kyung-Hyun Cho. High-Density Lipoproteins as Biomarkers and Therapeutic Tools. 2020.
  https://doi.org/10.1007/978-981-13-7387-9_5
 15. Junchao Duan, Hejing Hu, Yannan Zhang, Lin Feng, Yanfeng Shi, Mark R. Miller, Zhiwei Sun. Multi-organ toxicity induced by fine particulate matter PM 2.5 in zebrafish ( Danio rerio ) model. Chemosphere 2017;180:24
  https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.04.013
 16. Jacob Smoot, Stephanie Padilla, Aimen K. Farraj. The utility of alternative models in particulate matter air pollution toxicology. Current Research in Toxicology 2022;3:100077
  https://doi.org/10.1016/j.crtox.2022.100077
 17. Pai Zheng, Zhangjian Chen, Jiaqi Shi, Yuting Xue, Yi Bai, Yulin Kang, Huiyu Xu, Guang Jia, Tiancheng Wang. Association between ambient air pollution and blood sex hormones levels in men. Environmental Research 2022;211:113117
  https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113117
 18. Joong Won Lee, Hee Jae Lee, Young-Joo Lee, Yong-beom Lim, Woo Jong Sim, Ji-Hye Jang, Hye-Ryeon Heo, Hyun Joung Lim, Ji-Won Jung, Jin Sik Kim. Determination of Genotoxicity Attributed to Diesel Exhaust Particles in Normal Human Embryonic Lung Cell (WI-38) Line. Biomolecules 2021;11:291
  https://doi.org/10.3390/biom11020291
 19. Lin Feng, Xiaozhe Yang, Collins Otieno Asweto, Jing Wu, Yannan Zhang, Hejing Hu, Yanfeng Shi, Junchao Duan, Zhiwei Sun. Genome-wide transcriptional analysis of cardiovascular-related genes and pathways induced by PM2.5 in human myocardial cells. Environ Sci Pollut Res 2017;24:11683
  https://doi.org/10.1007/s11356-017-8773-3
 20. Hui Shan, Xiaohong Li, Chuan Ouyang, Hongyang Ke, Xiaoli Yu, Jinfeng Tan, Junhao Chen, Chunping Wang, Liping Zhang, Yunfeng Tang, Li Yu, Wanwei Li. Salidroside prevents PM2.5-induced BEAS-2B cell apoptosis via SIRT1-dependent regulation of ROS and mitochondrial function. Ecotoxicology and Environmental Safety 2022;231:113170
  https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113170
 21. Peiqiang Zhao, Wenjia Lu, Youwei Hong, Jinsheng Chen, Sijun Dong, Qiansheng Huang. Long-term wet precipitation of PM2.5 disturbed the gut microbiome and inhibited the growth of marine medaka Oryzias melastigma. Science of The Total Environment 2021;755:142512
  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142512
 22. Junyan Yan, Chia-Hsiang Lai, Shih-Chun Candice Lung, Chongjun Chen, Wen-Cheng Wang, Pin-I Huang, Chia-Hua Lin. Industrial PM2.5 cause pulmonary adverse effect through RhoA/ROCK pathway. Science of The Total Environment 2017;599-600:1658
  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.107
 23. Haiyi Yu, Liting Xu, Tenglong Cui, Yu Wang, Baoqiang Wang, Ze Zhang, Ruijun Su, Jingxu Zhang, Rong Zhang, Yanhong Wei, Daochuan Li, Xiaoting Jin, Wen Chen, Yuxin Zheng. The Foam Cell Formation Associated With Imbalanced Cholesterol Homeostasis Due to Airborne Magnetite Nanoparticles Exposure. 2022;189:287
  https://doi.org/10.1093/toxsci/kfac079
 24. Jae-Yong Kim, Suk-Jeong Kim, Myung Ae Bae, Jae-Ryong Kim, Kyung-Hyun Cho. Cadmium exposure exacerbates severe hyperlipidemia and fatty liver changes in zebrafish via impairment of high-density lipoproteins functionality. Toxicology in Vitro 2018;47:249
  https://doi.org/10.1016/j.tiv.2017.11.007
 25. Zhi-Zhou He, Peng-Yue Guo, Shu-Li Xu, Yang Zhou, Bin Jalaludin, Ari Leskinen, Luke D. Knibbs, Joachim Heinrich, Lidia Morawska, Steve Hung-Lam Yim, Dinh Bui, Mika Komppula, Marjut Roponen, Liwen Hu, Gongbo Chen, Xiao-Wen Zeng, Yunjiang Yu, Bo-Yi Yang, Guanghui Dong. Associations of Particulate Matter Sizes and Chemical Constituents with Blood Lipids: A Panel Study in Guangzhou, China. Environ. Sci. Technol. 2021;55:5065
  https://doi.org/10.1021/acs.est.0c06974
 26. Junchao Duan, Yang Yu, Yang Li, Li Jing, Man Yang, Ji Wang, Yanbo Li, Xianqing Zhou, Mark R. Miller, Zhiwei Sun. Comprehensive understanding of PM2.5 on gene and microRNA expression patterns in zebrafish (Danio rerio) model. Science of The Total Environment 2017;586:666
  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.042
 27. Xiangmei (May) Wu, Rachel Broadwin, Rupa Basu, Brian Malig, Keita Ebisu, Ellen B. Gold, Lihong Qi, Carol Derby, Sung Kyun Park, Shelley Green. Associations between fine particulate matter and changes in lipids/lipoproteins among midlife women. Science of The Total Environment 2019;654:1179
  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.149
 28. Danni Lyu, Zhijian Chen, Siham Almansoob, Hui Chen, Yang Ye, Fan Song, Lifang Zhang, Zhenwei Qin, Qiaomei Tang, Houfa Yin, Wen Xu, Ke Yao, Qiuli Fu. Transcriptomic profiling of human corneal epithelial cells exposed to airborne fine particulate matter (PM2.5). The Ocular Surface 2020;18:554
  https://doi.org/10.1016/j.jtos.2020.06.003
 29. Junyan Yan, Lifang Jin, Derong Lin, Chia-Hsiang Lai, Zhongjuan Xu, Renjun wang, Yi-Chun Chen, Baowei Hu, Chia-Hua Lin. PM2.5 collecting in a tire manufacturing plant affects epithelial differentiation of human umbilical cord derived mesenchymal stem cells by Wnt/β-catenin pathway. Chemosphere 2020;244:125441
  https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125441
 30. Michael Le Breton, Yujue Wang, Åsa M. Hallquist, Ravi Kant Pathak, Jing Zheng, Yudong Yang, Dongjie Shang, Marianne Glasius, Thomas J. Bannan, Qianyun Liu, Chak K. Chan, Carl J. Percival, Wenfei Zhu, Shengrong Lou, David Topping, Yuchen Wang, Jianzhen Yu, Keding Lu, Song Guo, Min Hu, Mattias Hallquist. Online gas- and particle-phase measurements of organosulfates, organosulfonates and nitrooxy organosulfates in Beijing utilizing a FIGAERO ToF-CIMS. Atmos. Chem. Phys. 2018;18:10355
  https://doi.org/10.5194/acp-18-10355-2018
 31. Kuan-Lun Li, Yen-Chang Lin. PM2.5 induced cardiac hypertrophy via CREB/GSK3b/SOS1 pathway and metabolomics alterations. Oncotarget 2018;9:30748
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.25479
 32. Jong Min Kim, Jin Yong Kang, Seon Kyeong Park, Jong Hyun Moon, Min Ji Kim, Hyo Lim Lee, Hye Rin Jeong, Jong Cheol Kim, Ho Jin Heo. Powdered Green Tea (Matcha) Attenuates the Cognitive Dysfunction via the Regulation of Systemic Inflammation in Chronic PM2.5-Exposed BALB/c Mice. Antioxidants 2021;10:1932
  https://doi.org/10.3390/antiox10121932
 33. Danfeng Suo, Sanwu Zeng, Junling Zhang, Linghe Meng, Lishuo Weng. PM2.5 induces apoptosis, oxidative stress injury and melanin metabolic disorder in human melanocytes. Exp Ther Med 2020
  https://doi.org/10.3892/etm.2020.8590
 34. Dandan Tang, Fang Geng, Chunxiao Yu, Ruilin Zhang. Recent Application of Zebrafish Models in Atherosclerosis Research. Front. Cell Dev. Biol. 2021;9
  https://doi.org/10.3389/fcell.2021.643697
 35. Lingjuan Wang, Dan Luo, Xiaolong Liu, Jianqiang Zhu, Fengli Wang, Bin Li, Liming Li. Effects of PM2.5 exposure on reproductive system and its mechanisms. Chemosphere 2021;264:128436
  https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128436