Molecules and Cells

Cited by CrossRef (11)

 1. Wu Liu, Yiwei Gao, Yi Zhou, Fangning Yu, Xinyi Li, Ning Zhang. Mechanism of Cordyceps sinensis and its Extracts in the Treatment of Diabetic Kidney Disease: A Review. Front. Pharmacol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fphar.2022.881835
 2. Safaa H. Hammoud, Sahar Alkhansa, Neamah Mahjoub, Amal G. Omar, Mahmoud M. El-Mas, Assaad A. Eid. Molecular basis of the counteraction by calcium channel blockers of cyclosporine nephrotoxicity. American Journal of Physiology-Renal Physiology 2018;315:F572
  https://doi.org/10.1152/ajprenal.00275.2017
 3. Fang Hu, Meng Xue, Yang Li, Yi-Jie Jia, Zong-Ji Zheng, Yan-Lin Yang, Mei-Ping Guan, Liao Sun, Yao-Ming Xue. Early Growth Response 1 (Egr1) Is a Transcriptional Activator of NOX4 in Oxidative Stress of Diabetic Kidney Disease. Journal of Diabetes Research 2018;2018:1
  https://doi.org/10.1155/2018/3405695
 4. Cheng Wan, Hua Su, Chun Zhang. Role of NADPH Oxidase in Metabolic Disease-Related Renal Injury: An Update. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016;2016:1
  https://doi.org/10.1155/2016/7813072
 5. Xiao-Qiang Li, Wen Tian, Xiao-Xiao Liu, Kai Zhang, Jun-Cheng Huo, Wen-Juan Liu, Ping Li, Xiong Xiao, Ming-Gao Zhao, Wei Cao. Corosolic acid inhibits the proliferation of glomerular mesangial cells and protects against diabetic renal damage. Sci Rep 2016;6
  https://doi.org/10.1038/srep26854
 6. Isabele B. S. Gomes, Marcella L. Porto, Maria C. L. F. S. Santos, Bianca P. Campagnaro, Agata L. Gava, Silvana S. Meyrelles, Thiago M. C. Pereira, Elisardo C. Vasquez. The protective effects of oral low-dose quercetin on diabetic nephropathy in hypercholesterolemic mice. Front. Physiol. 2015;6
  https://doi.org/10.3389/fphys.2015.00247
 7. Michitsugu Kamezaki, Tetsuro Kusaba, Kazumi Komaki, Yohei Fushimura, Noriko Watanabe, Kisho Ikeda, Takashi Kitani, Noriyuki Yamashita, Masahiro Uehara, Yuhei Kirita, Yayoi Shiotsu, Ryosuke Sakai, Takuya Fukuda, Masahiro Yamazaki, Michiaki Fukui, Satoaki Matoba, Keiichi Tamagaki. Comprehensive renoprotective effects of ipragliflozin on early diabetic nephropathy in mice. Sci Rep 2018;8
  https://doi.org/10.1038/s41598-018-22229-5
 8. Hyo-Jin Kim, Donghee Kim, Haelim Yoon, Cheol Soo Choi, Yoon Sin Oh, Hee-Sook Jun. Prevention of Oxidative Stress-Induced Pancreatic Beta Cell Damage by Broussonetia kazinoki Siebold Fruit Extract via the ERK-Nox4 Pathway. Antioxidants 2020;9:406
  https://doi.org/10.3390/antiox9050406
 9. Xiu Hong Yang, Yu Pan, Xiao Li Zhan, Bao Long Zhang, Li Li Guo, Hui Min Jin. Epigallocatechin-3-gallate Attenuates Renal Damage by Suppressing Oxidative Stress in Diabetic db/db Mice. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016;2016:1
  https://doi.org/10.1155/2016/2968462
 10. A. O. Shpakov, E. V. Kaznacheyeva. Molecular Mechanisms of Apoptosis of Glomerular Podocytes in Diabetic Nephropathy. Biochem. Moscow Suppl. Ser. A 2020;14:205
  https://doi.org/10.1134/S1990747820030058
 11. Xiaoyuan Qian, Weisong Wu, Henglong Hu, Xiao Yu, Shaogang Wang, Jianning Zhu, Jiaqiao Zhang. The role of reactive oxygen species derived from different NADPH oxidase isoforms and mitochondria in oxalate-induced oxidative stress and cell injury. Urolithiasis 2022;50:149
  https://doi.org/10.1007/s00240-022-01309-2