Molecules and Cells

Cited by CrossRef (4)

 1. Jinsun Kim, Faysal Bin Hamid, Cha-Gyun Shin. Apoptotic events induced by prototype foamy virus infection. Animal Cells and Systems 2016;20:15
  https://doi.org/10.1080/19768354.2015.1137488
 2. Jinsun Kim, Ga-Eun Lee, Martin Lochelt, Cha-Gyun Shin. Integrase C-terminal residues determine the efficiency of feline foamy viral DNA integration. Virology 2018;514:50
  https://doi.org/10.1016/j.virol.2017.10.022
 3. Faysal Bin Hamid, Jinsun Kim, Cha-Gyun Shin. Cellular and viral determinants of retroviral nuclear entry. Can. J. Microbiol. 2016;62:1
  https://doi.org/10.1139/cjm-2015-0350
 4. Yuyan Wei, Kai Li, Shaohua Yao, Junping Gao, Jun Li, Yanna Shang, Jie Zhang, Le Zhang, Yanyan Li, Xianming Mo, Wentong Meng, Rong Xiang, Jiankun Hu, Ping Lin, Yuquan Wei. Loss of ZNF32 augments the regeneration of nervous lateral line system through negative regulation of SOX2 transcription. Oncotarget 2016;7:70420
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.11895