Molecules and Cells

Cited by CrossRef (37)

 1. Jianhua Yan, Hongjie Xiong, Shundong Cai, Nachuan Wen, Qunye He, Yanfei Liu, Dongming Peng, Zhenbao Liu. Advances in aptamer screening technologies. Talanta 2019;200:124
  https://doi.org/10.1016/j.talanta.2019.03.015
 2. Subash C. B. Gopinath, Thangavel Lakshmipriya, Yeng Chen, M. K. Md Arshad, Jesinda P. Kerishnan, A. R. Ruslinda, Yarub Al-Douri, C. H. Voon, Uda Hashim. Cell-targeting aptamers act as intracellular delivery vehicles. Appl Microbiol Biotechnol 2016;100:6955
  https://doi.org/10.1007/s00253-016-7686-2
 3. Seyed Muhammad Yahyazadeh Mashhadi, Monireh Kazemimanesh, Arash Arashkia, Kayhan Azadmanesh, Zahra Meshkat, Behrouz Golichenari, Amirhosein Sahebkar. Shedding light on the EpCAM: An overview. Journal Cellular Physiology 2019;234:12569
  https://doi.org/10.1002/jcp.28132
 4. Subash C.B. Gopinath. Encyclopedia of Analytical Chemistry. 2019.
  https://doi.org/10.1002/9780470027318.a1402.pub3
 5. Chalermchai Pilapong, Sangsirin Siriwongnanon, Yanee Keereeta. Development of targeted multimodal imaging agent in ionizing radiation-free approach for visualizing hepatocellular carcinoma cells. Sensors and Actuators B: Chemical 2017;245:683
  https://doi.org/10.1016/j.snb.2017.02.012
 6. Shirin Kouhpayeh, Zahra Hejazi, Maryam Boshtam, Mina Mirian, Ilnaz Rahimmanesh, Leila Darzi, Abbas Rezaei, Laleh Shariati, Hossein Khanahmad. Development of α4 integrin DNA aptamer as a potential therapeutic tool for multiple sclerosis. J of Cellular Biochemistry 2019;120:16264
  https://doi.org/10.1002/jcb.28907
 7. Harleen Kaur. Recent developments in cell-SELEX technology for aptamer selection. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects 2018;1862:2323
  https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2018.07.029
 8. Zhenjian Zhuo, Yuanyuan Yu, Maolin Wang, Jie Li, Zongkang Zhang, Jin Liu, Xiaohao Wu, Aiping Lu, Ge Zhang, Baoting Zhang. Recent Advances in SELEX Technology and Aptamer Applications in Biomedicine. IJMS 2017;18:2142
  https://doi.org/10.3390/ijms18102142
 9. Guodong Wang, Jun Liu, Ke Chen, Yiling Xu, Bo Liu, Jie Liao, Lei Zhu, Xiaoxiao Hu, Jianglin Li, Ying Pu, Wen Zhong, Ting Fu, Huixia Liu, Weihong Tan. Selection and characterization of DNA aptamer against glucagon receptor by cell-SELEX. Sci Rep 2017;7
  https://doi.org/10.1038/s41598-017-05840-w
 10. Linghui Guo, Ying Song, Yanwen Yuan, Jinlei Chen, Haifeng Liang, Fei Guo, Zhi Yu, Pei Liang, Yapei Wang, Pu Wang. Identification of nucleic acid aptamers against lactate dehydrogenase via SELEX and high-throughput sequencing. Anal Bioanal Chem 2021;413:4427
  https://doi.org/10.1007/s00216-021-03397-2
 11. Mariia Darmostuk, Silvie Rimpelova, Helena Gbelcova, Tomas Ruml. Current approaches in SELEX: An update to aptamer selection technology. Biotechnology Advances 2015;33:1141
  https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2015.02.008
 12. Ahad Mokhtarzadeh, Maryam Tabarzad, Javad Ranjbari, Miguel de la Guardia, Maryam Hejazi, Mohammad Ramezani. Aptamers as smart ligands for nano-carriers targeting. TrAC Trends in Analytical Chemistry 2016;82:316
  https://doi.org/10.1016/j.trac.2016.06.018
 13. Farzana Yasmeen, Hana Seo, Nasir Javaid, Moon Suk Kim, Sangdun Choi. Therapeutic Interventions into Innate Immune Diseases by Means of Aptamers. Pharmaceutics 2020;12:955
  https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12100955
 14. Feng Jiang, Biao Liu, Jun Lu, Fangfei Li, Defang Li, Chao Liang, Lei Dang, Jin Liu, Bing He, Shaikh Badshah, Cheng Lu, Xiaojuan He, Baosheng Guo, Xiao-Bing Zhang, Weihong Tan, Aiping Lu, Ge Zhang. Progress and Challenges in Developing Aptamer-Functionalized Targeted Drug Delivery Systems. IJMS 2015;16:23784
  https://doi.org/10.3390/ijms161023784
 15. Eman M. Hassan, William G. Willmore, Maria C. DeRosa. Aptamers: Promising Tools for the Detection of Circulating Tumor Cells. Nucleic Acid Therapeutics 2016;26:335
  https://doi.org/10.1089/nat.2016.0632
 16. Da Som Lee, Hyeonjin Choi, Baek Soo Han, Won Kon Kim, Sang Chul Lee, Kyoung-Jin Oh, Kwang-Hee Bae. c-Jun regulates adipocyte differentiation via the KLF15-mediated mode. Biochemical and Biophysical Research Communications 2016;469:552
  https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2015.12.035
 17. Yang Zhang, Bo Lai, Mario Juhas. Recent Advances in Aptamer Discovery and Applications. Molecules 2019;24:941
  https://doi.org/10.3390/molecules24050941
 18. Hu Xing, Ann-Kathrin Kissmann, Heinz Fabian Raber, Markus Krämer, Valerie Amann, Kathrin Kohn, Tanja Weil, Frank Rosenau. Polyclonal Aptamers for Specific Fluorescence Labeling and Quantification of the Health Relevant Human Gut Bacterium Parabacteroides distasonis. Microorganisms 2021;9:2284
  https://doi.org/10.3390/microorganisms9112284
 19. Marie-Cécile Mercier, Monique Dontenwill, Laurence Choulier. Selection of Nucleic Acid Aptamers Targeting Tumor Cell-Surface Protein Biomarkers. Cancers 2017;9:69
  https://doi.org/10.3390/cancers9060069
 20. Tian Gao, Pi Ding, Wenjing Li, Zhili Wang, Qiao Lin, Renjun Pei. Isolation of DNA aptamers targeting N-cadherin and high-efficiency capture of circulating tumor cells by using dual aptamers. Nanoscale 2020;12:22574
  https://doi.org/10.1039/D0NR06180H
 21. Yi Zhong, Jiayao Zhao, Jiazhao Li, Xin Liao, Fengling Chen. Advances of aptamers screened by Cell-SELEX in selection procedure, cancer diagnostics and therapeutics. Analytical Biochemistry 2020;598:113620
  https://doi.org/10.1016/j.ab.2020.113620
 22. Haixiang Yu, James Frederiksen, Bruce A. Sullenger. RNA Therapeutics. 2020.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821595-1.00008-7
 23. Payam Bayat, Rahim Nosrati, Mona Alibolandi, Houshang Rafatpanah, Khalil Abnous, Mostafa Khedri, Mohammad Ramezani. SELEX methods on the road to protein targeting with nucleic acid aptamers. Biochimie 2018;154:132
  https://doi.org/10.1016/j.biochi.2018.09.001
 24. Gayathri Ravichandran, Aravind Kumar Rengan. Aptamer-Mediated Nanotheranostics for Cancer Treatment: A Review. ACS Appl. Nano Mater. 2020;3:9542
  https://doi.org/10.1021/acsanm.0c01785
 25. Man Chen, Yuanyuan Yu, Feng Jiang, Junwei Zhou, Yongshu Li, Chao Liang, Lei Dang, Aiping Lu, Ge Zhang. Development of Cell-SELEX Technology and Its Application in Cancer Diagnosis and Therapy. IJMS 2016;17:2079
  https://doi.org/10.3390/ijms17122079
 26. Dhruvajyoti Roy, Andreas Pascher, Mazen A. Juratli, Judith C. Sporn. The Potential of Aptamer-Mediated Liquid Biopsy for Early Detection of Cancer. IJMS 2021;22:5601
  https://doi.org/10.3390/ijms22115601
 27. Lijuan Zhu, Jiapei Yang, Yuan Ma, Xinyuan Zhu, Chuan Zhang. Aptamers Entirely Built from Therapeutic Nucleoside Analogues for Targeted Cancer Therapy. J. Am. Chem. Soc. 2022;144:1493
  https://doi.org/10.1021/jacs.1c09574
 28. Jinman Zhong, Jianke Ding, Lei Deng, Ying Xiang, Duoduo Liu, Yanyan Zhang, Xin Chen, Quanxin Yang. Selection of DNA Aptamers Recognizing EpCAM-Positive Prostate Cancer by Cell-SELEX for in vitro and in vivo MR Imaging. DDDT 2021;Volume 15:3985
  https://doi.org/10.2147/DDDT.S322854
 29. Pi Ding, Zhili Wang, Zeen Wu, Weipei Zhu, Lifen Liu, Na Sun, Renjun Pei. Aptamer-based nanostructured interfaces for the detection and release of circulating tumor cells. J. Mater. Chem. B 2020;8:3408
  https://doi.org/10.1039/C9TB02457C
 30. Luyan Yang, Tian Gao, Wenjing Li, Yu Luo, Salim Ullah, Xiaona Fang, Yanwei Cao, Renjun Pei. Ni-Nitrilotriacetic Acid Affinity SELEX Method for Selection of DNA Aptamers Specific to the N-Cadherin Protein. ACS Comb. Sci. 2020;22:867
  https://doi.org/10.1021/acscombsci.0c00165
 31. Fangqin Xue, Xiao Lin, Zhixiong Cai, Xiaolong Liu, Yuan Ma, Ming Wu. Doxifluridine-based pharmacosomes delivering miR-122 as tumor microenvironments-activated nanoplatforms for synergistic treatment of hepatocellular carcinoma. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2021;197:111367
  https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.111367
 32. Mina Mirian, Shirin Kouhpayeh, Laleh Shariati, Maryam Boshtam, Ilnaz Rahimmanesh, Leila Darzi, Razieh Taghizadeh, Ali Jahanian-Najafabadi, Hossein Khanahmad. Generation of HBsAg DNA aptamer using modified cell-based SELEX strategy. Mol Biol Rep 2021;48:139
  https://doi.org/10.1007/s11033-020-05995-2
 33. Yu Duan, Chunyun Zhang, Yuanyuan Wang, Guofu Chen. Research progress of whole-cell-SELEX selection and the application of cell-targeting aptamer. Mol Biol Rep 2022;49:7979
  https://doi.org/10.1007/s11033-022-07317-0
 34. Rusdina Bte Ladju, Devis Pascut, Muhammad Nasrum Massi, Claudio Tiribelli, Caecilia H.C. Sukowati. Aptamer: A potential oligonucleotide nanomedicine in the diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma. Oncotarget 2018;9:2951
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.23359
 35. Jonah C. Rosch, Emma H. Neal, Daniel A. Balikov, Mohsin Rahim, Ethan S. Lippmann. CRISPR-Mediated Isogenic Cell-SELEX Approach for Generating Highly Specific Aptamers Against Native Membrane Proteins. Cel. Mol. Bioeng. 2020;13:559
  https://doi.org/10.1007/s12195-020-00651-y
 36. Silvia Catuogno, Carla Lucia Esposito. Aptamer Cell-Based Selection: Overview and Advances. Biomedicines 2017;5:49
  https://doi.org/10.3390/biomedicines5030049
 37. Jieyu Yuhan, Liye Zhu, Longjiao Zhu, Kunlun Huang, Xiaoyun He, Wentao Xu. Cell-specific aptamers as potential drugs in therapeutic applications: A review of current progress. Journal of Controlled Release 2022;346:405
  https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.04.039