Molecules and Cells

Cited by CrossRef (11)

 1. Dongjian Song, Lifang Yue, Gang Wu, Shanshan Ma, Heying Yang, Qiuliang Liu, Da Zhang, Ziqiang Xia, Jia Jia, Jiaxiang Wang. Evaluation of promoter hypomethylation and expression ofp73as a diagnostic and prognostic biomarker in Wilms’ tumour. J Clin Pathol 2016;69:12
  https://doi.org/10.1136/jclinpath-2015-203150
 2. Lijuan Liu, Youyi Liu, Xiaobei Chen, Miao Wang, Yan Zhou, Ping Zhou, Wenxin Li, Fan Zhu. Variant 2 of KIAA0101, antagonizing its oncogenic variant 1, might be a potential therapeutic strategy in hepatocellular carcinoma. Oncotarget 2017;8:43990
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.16702
 3. Shahad A Qadi, Mohammed A Hassan, Ryan A Sheikh, Othman AS Baothman, Mazin A Zamzami, Hani Choudhry, Abdulrahman Labeed Al-Malki, Ashwag Albukhari, Mahmoud Alhosin. Thymoquinone-Induced Reactivation of Tumor Suppressor Genes in Cancer Cells Involves Epigenetic Mechanisms. Genet Epigenet 2019;12:251686571983901
  https://doi.org/10.1177/2516865719839011
 4. Nasreddine El Omari, Saad Bakrim, Mohamed Bakha, José M. Lorenzo, Maksim Rebezov, Mohammad Ali Shariati, Sara Aboulaghras, Abdelaali Balahbib, Mars Khayrullin, Abdelhakim Bouyahya. Natural Bioactive Compounds Targeting Epigenetic Pathways in Cancer: A Review on Alkaloids, Terpenoids, Quinones, and Isothiocyanates. Nutrients 2021;13:3714
  https://doi.org/10.3390/nu13113714
 5. Fatemeh Ahmadpour, Somayeh Igder, Hossein Babaahmadi-Rezaei, Ehsan Khalili, Malek Kanani, Vahid Soleimani, Ghorban Mohammadzadeh. Methylation-mediated silencing of miR-125a-5p facilitates breast cancer progression by inducing autophagy. Mol Biol Rep 2022;49:6325
  https://doi.org/10.1007/s11033-022-07440-y
 6. Shunsuke Noguchi, Takashi Mori, Masaya Igase, Takuya Mizuno. A novel apoptosis-inducing mechanism of 5-aza-2′-deoxycitidine in melanoma cells: Demethylation of TNF-α and activation of FOXO1. Cancer Letters 2015;369:344
  https://doi.org/10.1016/j.canlet.2015.08.023
 7. Cui-xia Di, Lu Han, Hong Zhang, Shuai Xu, Ai-hong Mao, Chao Sun, Yang Liu, Jing Si, Hong-yan Li, Xin Zhou, Bing Liu, Guo-ying Miao. Diallyl disulfide attenuated carbon ion irradiation-induced apoptosis in mouse testis through changing the ratio of Tap73/ΔNp73 via mitochondrial pathway. Sci Rep 2015;5
  https://doi.org/10.1038/srep16020
 8. Wenli Li, Dan Wu, Ziyu Niu, Dalei Jiang, Huan Ma, Heming He, Xiuli Zuo, Xiangjun Xie, Yuanlong He. 5-Azacytidine suppresses EC9706 cell proliferation and metastasis by upregulating the expression of SOX17 and CDH1. 2016;38:1047
  https://doi.org/10.3892/ijmm.2016.2704
 9. Pengli Zheng, Qingzhou Chen, Xiaoyu Tian, Nannan Qian, Peiyuan Chai, Bing Liu, Junjie Hu, Craig Blackstone, Desheng Zhu, Junlin Teng, Jianguo Chen. DNA damage triggers tubular endoplasmic reticulum extension to promote apoptosis by facilitating ER-mitochondria signaling. Cell Res 2018;28:833
  https://doi.org/10.1038/s41422-018-0065-z
 10. Laura C Gomez, Mayra L Sottile, Martin E Guerrero-Gimenez, Felipe C M Zoppino, Analia L Redondo, Francisco E Gago, Javier I Orozco, Olga M Tello, Maria Roqué, Silvina B Nadin, Diego M Marzese, Laura M Vargas-Roig. TP73 DNA methylation and upregulation of ΔNp73 are associated with an adverse prognosis in breast cancer. J Clin Pathol 2018;71:52
  https://doi.org/10.1136/jclinpath-2017-204499
 11. Xiumin Chen, Mingjie Xing. Effects of 5‐Aza‐2'‐deoxycytidine on hormone secretion and epigenetic regulation in sika deer ovarian granulosa cells. Reprod Domestic Animals 2021;56:360
  https://doi.org/10.1111/rda.13873