Molecules and Cells

Cited by CrossRef (68)

 1. Khadijeh Bahrehbar, Mojtaba Rezazadeh Valojerdi, Fereshteh Esfandiari, Rouhollah Fathi, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Hossein Baharvand. Human embryonic stem cell-derived mesenchymal stem cells improved premature ovarian failure. WJSC 2020;12:857
  https://doi.org/10.4252/wjsc.v12.i8.857
 2. Irma Virant-Klun. Stem Cells in Reproductive Tissues and Organs. 2020.
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-90111-0_2
 3. Shuwen Chen, Yanbin Wang, Liming Liao, Li Meng, Juanjuan Li, Cheng Shi, Hongjing Han, Xiaofeng Zheng, Huan Shen, Gianpaolo Papaccio. Similar Repair Effects of Human Placenta, Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells, and Their Exosomes for Damaged SVOG Ovarian Granulosa Cells. Stem Cells International 2020;2020:1
  https://doi.org/10.1155/2020/8861557
 4. Amna Umer, Nasar Khan, David Lawrence Greene, Umm E. Habiba, Sabiha Shamim, Asma Umer Khayam. The Therapeutic Potential of Human Umbilical Cord Derived Mesenchymal Stem Cells for the Treatment of Premature Ovarian Failure. Stem Cell Rev and Rep 2022
  https://doi.org/10.1007/s12015-022-10493-y
 5. Li Ling, Xiushan Feng, Tianqin Wei, Yan Wang, Yaping Wang, Ziling Wang, Dongyuan Tang, Yanjing Luo, Zhengai Xiong. Human amnion-derived mesenchymal stem cell (hAD-MSC) transplantation improves ovarian function in rats with premature ovarian insufficiency (POI) at least partly through a paracrine mechanism. Stem Cell Res Ther 2019;10
  https://doi.org/10.1186/s13287-019-1136-x
 6. Qi-da He, Jing-jing Guo, Qi Zhang, Yuen-ming Yau, Yue Yu, Zheng-hong Zhong, Zi-yan Tong, Zong-bao Yang, Min Chen, Fatima Martel. Effects of Electroacupuncture on the Gut Microbiome in Cisplatin-Induced Premature Ovarian Failure Mice. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/9352833
 7. Duc M. Hoang, Phuong T. Pham, Trung Q. Bach, Anh T. L. Ngo, Quyen T. Nguyen, Trang T. K. Phan, Giang H. Nguyen, Phuong T. T. Le, Van T. Hoang, Nicholas R. Forsyth, Michael Heke, Liem Thanh Nguyen. Stem cell-based therapy for human diseases. Sig Transduct Target Ther 2022;7
  https://doi.org/10.1038/s41392-022-01134-4
 8. Khadijeh Bahrehbar, Mostafa Khanjarpoor Malakhond, Sedigheh Gholami. Tracking of human embryonic stem cell-derived mesenchymal stem cells in premature ovarian failure model mice. Biochemical and Biophysical Research Communications 2021;577:6
  https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2021.08.063
 9. ZAHRA KALHORI, MEHRI AZADBAKHT, MALEK SOLEIMANI MEHRANJANI, MOHAMMAD ALI SHARIATZADEH. Improvement of the folliculogenesis by transplantation of bone marrow mesenchymal stromal cells in mice with induced polycystic ovary syndrome. Cytotherapy 2018;20:1445
  https://doi.org/10.1016/j.jcyt.2018.09.005
 10. Cheng Zhang. The Roles of Different Stem Cells in Premature Ovarian Failure. CSCR 2020;15:473
  https://doi.org/10.2174/1574888X14666190314123006
 11. Nuria Pellicer, Mauro Cozzolino, César Diaz-García, Daniela Galliano, Ana Cobo, Antonio Pellicer, Sonia Herraiz. Ovarian rescue in women with premature ovarian insufficiency: facts and fiction. Reproductive BioMedicine Online 2023;46:543
  https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2022.12.011
 12. Yantao He, Dongmei Chen, Lingling Yang, Qiaoni Hou, Huiming Ma, Xian Xu. The therapeutic potential of bone marrow mesenchymal stem cells in premature ovarian failure. Stem Cell Res Ther 2018;9
  https://doi.org/10.1186/s13287-018-1008-9
 13. Mohamed A. Kandeil, Safaa B. Gomaa, Mohamed O. Mahmoud. The effect of some natural antioxidants against cisplatin-induced neurotoxicity in rats: behavioral testing. Heliyon 2020;6:e04708
  https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04708
 14. Zhongkang Li, Mingle Zhang, Yanpeng Tian, Qian Li, Xianghua Huang. Mesenchymal Stem Cells in Premature Ovarian Insufficiency: Mechanisms and Prospects. Front. Cell Dev. Biol. 2021;9
  https://doi.org/10.3389/fcell.2021.718192
 15. Xiaoyan Wang, Zi-Jiang Chen. A decade of discovery: the stunning progress of premature ovarian insufficiency research in China. 2022;107:27
  https://doi.org/10.1093/biolre/ioac085
 16. Dinesh Bharti, Si-Jung Jang, Sang-Yun Lee, Sung-Lim Lee, Gyu-Jin Rho. In Vitro Generation of Oocyte Like Cells and Their In Vivo Efficacy: How Far We have been Succeeded. Cells 2020;9:557
  https://doi.org/10.3390/cells9030557
 17. Zhen-Le Pei, Zhe-Yi Wang, Wen-Han Lu, Fei-Fei Zhang, Xin Li, Xiao-Yu Tong, Yi Feng, Cong-Jian Xu. Insights into Stem Cell Therapy for Premature Ovarian Insufficiency. 2021;5:237
  https://doi.org/10.4103/2096-2924.334379
 18. Qianqian Luo, Yu Tang, Zhonglin Jiang, Hongchu Bao, Qiang Fu, Hongqin Zhang. hUCMSCs reduce theca interstitial cells apoptosis and restore ovarian function in premature ovarian insufficiency rats through regulating NR4A1-mediated mitochondrial mechanisms. Reprod Biol Endocrinol 2022;20
  https://doi.org/10.1186/s12958-022-00992-5
 19. Kenny A. Rodriguez-Wallberg, Xia Hao, Anna Marklund, Gry Johansen, Birgit Borgström, Frida E. Lundberg. Hot Topics on Fertility Preservation for Women and Girls—Current Research, Knowledge Gaps, and Future Possibilities. JCM 2021;10:1650
  https://doi.org/10.3390/jcm10081650
 20. Maryam Ghahremani‐Nasab, Elham Ghanbari, Yalda Jahanbani, Amir Mehdizadeh, Mehdi Yousefi. Premature ovarian failure and tissue engineering. J Cell Physiol 2020;235:4217
  https://doi.org/10.1002/jcp.29376
 21. Ahmad Yar Qamar, Tariq Hussain, Muhammad Kamran Rafique, Seonggyu Bang, Bereket Molla Tanga, Gyeonghwan Seong, Xun Fang, Islam M. Saadeldin, Jongki Cho. The Role of Stem Cells and Their Derived Extracellular Vesicles in Restoring Female and Male Fertility. Cells 2021;10:2460
  https://doi.org/10.3390/cells10092460
 22. Yanjing Huang, Mengdi Zhu, Zhuo Liu, Runan Hu, Fan Li, Yufan Song, Yuli Geng, Wenwen Ma, Kunkun Song, Mingmin Zhang. Bone marrow mesenchymal stem cells in premature ovarian failure: Mechanisms and prospects. Front. Immunol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.997808
 23. Michael Strug, Lusine Aghajanova. Making More Womb: Clinical Perspectives Supporting the Development and Utilization of Mesenchymal Stem Cell Therapy for Endometrial Regeneration and Infertility. JPM 2021;11:1364
  https://doi.org/10.3390/jpm11121364
 24. Jin Seok, Hyeri Park, Jong Ho Choi, Ja-Yun Lim, Kyung Gon Kim, Gi Jin Kim. Placenta-Derived Mesenchymal Stem Cells Restore the Ovary Function in an Ovariectomized Rat Model via an Antioxidant Effect. Antioxidants 2020;9:591
  https://doi.org/10.3390/antiox9070591
 25. Alexander Rühle, Ramon Lopez Perez, Bingwen Zou, Anca-Ligia Grosu, Peter E. Huber, Nils H. Nicolay. The Therapeutic Potential of Mesenchymal Stromal Cells in the Treatment of Chemotherapy-Induced Tissue Damage. Stem Cell Rev and Rep 2019;15:356
  https://doi.org/10.1007/s12015-019-09886-3
 26. Meiling Yang, Li Lin, Chunli Sha, Taoqiong Li, Dan Zhao, Hong Wei, Qi Chen, Yueqin Liu, Xiaofang Chen, Wenlin Xu, Yuefeng Li, Xiaolan Zhu. Bone marrow mesenchymal stem cell-derived exosomal miR-144-5p improves rat ovarian function after chemotherapy-induced ovarian failure by targeting PTEN. Laboratory Investigation 2020;100:342
  https://doi.org/10.1038/s41374-019-0321-y
 27. Yan Zhao, Jiao Ma, Peiye Yi, Jun Wu, Feiyan Zhao, Wan Tu, Wenjing Liu, Tianda Li, Yan Deng, Jie Hao, Hongmei Wang, Long Yan. Human umbilical cord mesenchymal stem cells restore the ovarian metabolome and rescue premature ovarian insufficiency in mice. Stem Cell Res Ther 2020;11
  https://doi.org/10.1186/s13287-020-01972-5
 28. Xiaodan Lv, Chunyi Guan, Ying Li, Xing Su, Lu Zhang, Xueqin Wang, Hong-Fei Xia, Xu Ma. Effects of single and multiple transplantations of human umbilical cord mesenchymal stem cells on the recovery of ovarian function in the treatment of premature ovarian failure in mice. J Ovarian Res 2021;14
  https://doi.org/10.1186/s13048-021-00871-4
 29. Dongyuan Tang, Xiushan Feng, Li Ling, Wenqian Zhang, Yanjing Luo, Yaping Wang, Zhengai Xiong. Experimental study for the establishment of a chemotherapy-induced ovarian insufficiency model in rats by using cyclophosphamide combined with busulfan. Regulatory Toxicology and Pharmacology 2021;122:104915
  https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2021.104915
 30. Zahra Fazeli, Atieh Abedindo, Mir Davood Omrani, Sayyed Mohammad Hossein Ghaderian. Mesenchymal Stem Cells (MSCs) Therapy for Recovery of Fertility: a Systematic Review. Stem Cell Rev and Rep 2018;14:1
  https://doi.org/10.1007/s12015-017-9765-x
 31. Deepa Bhartiya, Sandhya Anand, Hiren Patel, Seema Parte. Making gametes from alternate sources of stem cells: past, present and future. Reprod Biol Endocrinol 2017;15
  https://doi.org/10.1186/s12958-017-0308-8
 32. Lan Shi, Zhifen Zhang, Miao Deng, Fangyuan Zheng, Wenhua Liu, Shujin Ye. Biological mechanisms and applied prospects of mesenchymal stem cells in premature ovarian failure. 2022;101:e30013
  https://doi.org/10.1097/MD.0000000000030013
 33. Jia-Hua Zheng, Jing-Kun Zhang, De-Sheng Kong, Yan-Biao Song, Shuang-Dan Zhao, Wen-Bo Qi, Ya-Nan Li, Ming-le Zhang, Xiang-Hua Huang. Quantification of the CM-Dil-labeled human umbilical cord mesenchymal stem cells migrated to the dual injured uterus in SD rat. Stem Cell Res Ther 2020;11
  https://doi.org/10.1186/s13287-020-01806-4
 34. Rongli Wang, Wei Wang, Lijun Wang, Linnan Yuan, Feiyan Cheng, Xin Guan, Nini Zheng, Xinyuan Yang. FTO protects human granulosa cells from chemotherapy-induced cytotoxicity. Reprod Biol Endocrinol 2022;20
  https://doi.org/10.1186/s12958-022-00911-8
 35. Valeria Stella Vanni, Paola Viganò, Enrico Papaleo, Giorgia Mangili, Massimo Candiani, Veronica Giorgione. Advances in improving fertility in women through stem cell-based clinical platforms. Expert Opinion on Biological Therapy 2017;17:585
  https://doi.org/10.1080/14712598.2017.1305352
 36. Rabab Hassan, Amany A. Rabea, Alyaa Ragae, Dina Sabry. The prospective role of mesenchymal stem cells exosomes on circumvallate taste buds in induced Alzheimer’s disease of ovariectomized albino rats. Archives of Oral Biology 2020;110:104596
  https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2019.104596
 37. Weijun Ma, Juan Hu, Ying Cheng, Junli Wang, Xiaotong Zhang, Min Xu. Ginkgolide B protects against cisplatin-induced ototoxicity: enhancement of Akt–Nrf2–HO-1 signaling and reduction of NADPH oxidase. Cancer Chemother Pharmacol 2015;75:949
  https://doi.org/10.1007/s00280-015-2716-9
 38. Oldouz Shareghi-oskoue, Leili Aghebati-Maleki, Mehdi Yousefi. Transplantation of human umbilical cord mesenchymal stem cells to treat premature ovarian failure. Stem Cell Res Ther 2021;12
  https://doi.org/10.1186/s13287-021-02529-w
 39. Weijun Ma, Jianping Li, Juan Hu, Ying Cheng, Junli Wang, Xiaotong Zhang, Min Xu. miR214-regulated p53-NOX4/p66shc pathway plays a crucial role in the protective effect of Ginkgolide B against cisplatin-induced cytotoxicity in HEI-OC1 cells. Chemico-Biological Interactions 2016;245:72
  https://doi.org/10.1016/j.cbi.2016.01.007
 40. Bulent Urman, Aysen Boza, Basak Balaban. Platelet-rich plasma another add-on treatment getting out of hand? How can clinicians preserve the best interest of their patients?. 2019
  https://doi.org/10.1093/humrep/dez190
 41. Qiao-yi Huang, Shao-rong Chen, Yun-xia Zhao, Jia-ming Chen, Wei-hong Chen, Shu Lin, Qi-yang Shi. Melatonin enhances autologous adipose-derived stem cells to improve mouse ovarian function in relation to the SIRT6/NF-κB pathway. Stem Cell Res Ther 2022;13
  https://doi.org/10.1186/s13287-022-03060-2
 42. Linlu Cui, Hongchu Bao, Zhongfeng Liu, Xuejing Man, Hongyuan Liu, Yun Hou, Qianqian Luo, Siyuan Wang, Qiang Fu, Hongqin Zhang. hUMSCs regulate the differentiation of ovarian stromal cells via TGF-β1/Smad3 signaling pathway to inhibit ovarian fibrosis to repair ovarian function in POI rats. Stem Cell Res Ther 2020;11
  https://doi.org/10.1186/s13287-020-01904-3
 43. Deepa Bhartiya. Letter to the Editor: Rejuvenate eggs or regenerate ovary?. Molecular and Cellular Endocrinology 2017;446:111
  https://doi.org/10.1016/j.mce.2017.03.008
 44. Qiaojuan Mei, Hongbei Mou, Xuemei Liu, Wenpei Xiang. Therapeutic Potential of HUMSCs in Female Reproductive Aging. Front. Cell Dev. Biol. 2021;9
  https://doi.org/10.3389/fcell.2021.650003
 45. Francesc Fàbregues, Janisse Ferreri, Marta Méndez, Josep María Calafell, Jordi Otero, Ramon Farré. In Vitro Follicular Activation and Stem Cell Therapy as a Novel Treatment Strategies in Diminished Ovarian Reserve and Primary Ovarian Insufficiency. Front. Endocrinol. 2021;11
  https://doi.org/10.3389/fendo.2020.617704
 46. Alba M. Polonio, Juan A. García-Velasco, Sonia Herraiz. Stem Cell Paracrine Signaling for Treatment of Premature Ovarian Insufficiency. Front. Endocrinol. 2021;11
  https://doi.org/10.3389/fendo.2020.626322
 47. Alexander Rühle, Peter E. Huber, Rainer Saffrich, Ramon Lopez Perez, Nils H. Nicolay. The current understanding of mesenchymal stem cells as potential attenuators of chemotherapy-induced toxicity. Int. J. Cancer 2018;143:2628
  https://doi.org/10.1002/ijc.31619
 48. Andres Reig, Ramanaiah Mamillapalli, Alexis Coolidge, Joshua Johnson, Hugh S. Taylor. Uterine Cells Improved Ovarian Function in a Murine Model of Ovarian Insufficiency. Reprod. Sci. 2019;26:1633
  https://doi.org/10.1177/1933719119875818
 49. Rongli Wang, Lijun Wang, Lihui Wang, Zhiwei Cui, Feiyan Cheng, Wei Wang, Xinyuan Yang. FGF2 Is Protective Towards Cisplatin-Induced KGN Cell Toxicity by Promoting FTO Expression and Autophagy. Front. Endocrinol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fendo.2022.890623
 50. Wenqi Chen, Xiaoyan Xu, Lingjuan Wang, Ge Bai, Wenpei Xiang, Baohong Zhang. Low Expression of Mfn2 Is Associated with Mitochondrial Damage and Apoptosis of Ovarian Tissues in the Premature Ovarian Failure Model. PLoS ONE 2015;10:e0136421
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136421
 51. Li Ling, Xiushan Feng, Tianqin Wei, Yan Wang, Yaping Wang, Wenqian Zhang, Lianli He, Ziling Wang, Qianru Zeng, Zhengai Xiong. Effects of low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS)-pretreated human amnion-derived mesenchymal stem cell (hAD-MSC) transplantation on primary ovarian insufficiency in rats. Stem Cell Res Ther 2017;8
  https://doi.org/10.1186/s13287-017-0739-3
 52. Nils H. Nicolay, Ramon Lopez Perez, Alexander Rühle, Thuy Trinh, Sonevisay Sisombath, Klaus-Josef Weber, Anthony D. Ho, Jürgen Debus, Rainer Saffrich, Peter E. Huber. Mesenchymal stem cells maintain their defining stem cell characteristics after treatment with cisplatin. Sci Rep 2016;6
  https://doi.org/10.1038/srep20035
 53. Ming-Yao Wang, Yi-Xuan Wang, Jesse Li-Ling, Hui-Qi Xie. Adult Stem Cell Therapy for Premature Ovarian Failure: From Bench to Bedside. Tissue Engineering Part B: Reviews 2022;28:63
  https://doi.org/10.1089/ten.teb.2020.0205
 54. Li Ling, Jiying Hou, Dandan Liu, Dongyuan Tang, Yanqin Zhang, Qianru Zeng, Heng Pan, Ling Fan. Important role of the SDF-1/CXCR4 axis in the homing of systemically transplanted human amnion-derived mesenchymal stem cells (hAD-MSCs) to ovaries in rats with chemotherapy-induced premature ovarian insufficiency (POI). Stem Cell Res Ther 2022;13
  https://doi.org/10.1186/s13287-022-02759-6
 55. Shahin Ahmadian, Mahdi Mahdipour, Mohammad Pazhang, Sepideh Sheshpari, Halimeh Mobarak, Alberto Miranda Bedate, Reza Rahbarghazi, Mohammad Nouri. Effectiveness of Stem Cell Therapy in the Treatment of Ovarian Disorders and Female Infertility: A Systematic Review. CSCR 2020;15:173
  https://doi.org/10.2174/1574888X14666191119122159
 56. Yu-Ting Song, Peng-Cheng Liu, Jie Tan, Chen-Yu Zou, Qian-Jin Li, Jesse Li-Ling, Hui-Qi Xie. Stem cell-based therapy for ameliorating intrauterine adhesion and endometrium injury. Stem Cell Res Ther 2021;12
  https://doi.org/10.1186/s13287-021-02620-2
 57. Shahin Ahmadian, Sepideh Sheshpari, Mohammad Pazhang, Alberto Miranda Bedate, Rahim Beheshti, Mehran Mesgari Abbasi, Mohammad Nouri, Reza Rahbarghazi, Mahdi Mahdipour. Intra-ovarian injection of platelet-rich plasma into ovarian tissue promoted rejuvenation in the rat model of premature ovarian insufficiency and restored ovulation rate via angiogenesis modulation. Reprod Biol Endocrinol 2020;18
  https://doi.org/10.1186/s12958-020-00638-4
 58. Fei Yan, Qi Zhao, Ying Li, Zhibo Zheng, Xinliang Kong, Chang Shu, Yanfeng Liu, Yun Shi. The role of oxidative stress in ovarian aging: a review. J Ovarian Res 2022;15
  https://doi.org/10.1186/s13048-022-01032-x
 59. Bo Sun, Yujia Ma, Fang Wang, Linli Hu, Yingpu Sun. miR-644-5p carried by bone mesenchymal stem cell-derived exosomes targets regulation of p53 to inhibit ovarian granulosa cell apoptosis. Stem Cell Res Ther 2019;10
  https://doi.org/10.1186/s13287-019-1442-3
 60. Deepa Bhartiya, Sandhya Anand, Seema Parte. VSELs may obviate cryobanking of gonadal tissue in cancer patients for fertility preservation. J Ovarian Res 2015;8
  https://doi.org/10.1186/s13048-015-0199-2
 61. Taoran Deng, Jing He, Qingyun Yao, Linjing Wu, Liru Xue, Mingfu Wu, Dongcheng Wu, Changyong Li, Yufeng Li. Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Improve Ovarian Function in Chemotherapy-Induced Premature Ovarian Failure Mice Through Inhibiting Apoptosis and Inflammation via a Paracrine Mechanism. Reprod. Sci. 2021;28:1718
  https://doi.org/10.1007/s43032-021-00499-1
 62. Yun-Xing Fu, Jing Ji, Fang Shan, Jialing Li, Rong Hu. Human mesenchymal stem cell treatment of premature ovarian failure: new challenges and opportunities. Stem Cell Res Ther 2021;12
  https://doi.org/10.1186/s13287-021-02212-0
 63. Sonia Herraiz, Anna Buigues, César Díaz-García, Mónica Romeu, Susana Martínez, Inés Gómez-Seguí, Carlos Simón, Aaron J. Hsueh, Antonio Pellicer. Fertility rescue and ovarian follicle growth promotion by bone marrow stem cell infusion. Fertility and Sterility 2018;109:908
  https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.01.004
 64. Carmen Acosta-Bueno, Antonio Cejudo-Román, Anabel Salazar-Vera, Rocío Quiroga-Gil. Estrategias de mejora de la fertilidad: preservación, rejuvenecimiento y células madre. Medicina Reproductiva y Embriología Clínica 2020;7:33
  https://doi.org/10.1016/j.medre.2020.02.004
 65. Rongxia Liu, Xiaoyu Zhang, Zhenhai Fan, Yuying Wang, Guanping Yao, Xue Wan, Zulin Liu, Bing Yang, Limei Yu. Human amniotic mesenchymal stem cells improve the follicular microenvironment to recover ovarian function in premature ovarian failure mice. Stem Cell Res Ther 2019;10
  https://doi.org/10.1186/s13287-019-1315-9
 66. Jing Wang, Wanru Liu, Dehai Yu, Zongxing Yang, Sijie Li, Xiguang Sun. Research Progress on the Treatment of Premature Ovarian Failure Using Mesenchymal Stem Cells: A Literature Review. Front. Cell Dev. Biol. 2021;9
  https://doi.org/10.3389/fcell.2021.749822
 67. Konstantinos Sfakianoudis, Anna Rapani, Sokratis Grigoriadis, Dimitra Retsina, Evangelos Maziotis, Petroula Tsioulou, Polina Giannelou, Konstantinos Pantos, Michael Koutsilieris, Nikolaos Vlahos, George Mastorakos, Mara Simopoulou. Novel Approaches in Addressing Ovarian Insufficiency in 2019: Are We There Yet?. Cell Transplant 2020;29:096368972092615
  https://doi.org/10.1177/0963689720926154
 68. Sonia Herraiz, Nuria Pellicer, Mónica Romeu, Antonio Pellicer. Treatment potential of bone marrow-derived stem cells in women with diminished ovarian reserves and premature ovarian failure. 2019;31:156
  https://doi.org/10.1097/GCO.0000000000000531