Molecules and Cells

Indexed in /covered by CAS, KoreaScience & DOI/Crossref:eISSN 0219-1032   pISSN 1016-8478

Cited by CrossRef (2)

  1. Eui-Cheol Shin. Scientific Understanding of COVID-19: The First Step to Vanquishing the Current Pandemic. Mol.Cells 2021;44:375
    https://doi.org/10.14348/molcells.2021.0068
  2. Jiejie Geng, Liang Chen, Yufeng Yuan, Ke Wang, Youchun Wang, Chuan Qin, Guizhen Wu, Ruo Chen, Zheng Zhang, Ding Wei, Peng Du, Jun Zhang, Peng Lin, Kui Zhang, Yongqiang Deng, Ke Xu, Jiangning Liu, Xiuxuan Sun, Ting Guo, Xu Yang, Jiao Wu, Jianli Jiang, Ling Li, Kun Zhang, Zhe Wang, Jing Zhang, Qingguo Yan, Hua Zhu, Zhaohui Zheng, Jinlin Miao, Xianghui Fu, Fengfan Yang, Xiaochun Chen, Hao Tang, Yang Zhang, Ying Shi, Yumeng Zhu, Zhuo Pei, Fei Huo, Xue Liang, Yatao Wang, Qingyi Wang, Wen Xie, Yirong Li, Mingyan Shi, Huijie Bian, Ping Zhu, Zhi-Nan Chen. CD147 antibody specifically and effectively inhibits infection and cytokine storm of SARS-CoV-2 and its variants delta, alpha, beta, and gamma. Sig Transduct Target Ther 2021;6
    https://doi.org/10.14348/molcells.2021.0068